EkumenickýKolosenským3,12

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Kolosenským 3:12

Ako vy­volení Boží, svätí a milovaní, vez­mite na seba milo­sr­d­ný súcit, dob­rotivosť, po­koru, mier­nosť, tr­pez­livosť,


Verš v kontexte

11 Po­tom už nie je ani Grék, ani Žid, ani ob­riez­ka, ani ne­ob­riez­ka, ani bar­bar, ani Skýt, ani ot­rok, ani slobod­ný, ale všet­ko a vo všet­kých je Kris­tus. 12 Ako vy­volení Boží, svätí a milovaní, vez­mite na seba milo­sr­d­ný súcit, dob­rotivosť, po­koru, mier­nosť, tr­pez­livosť, 13 na­vzájom sa znášaj­te a od­púšťaj­te si, naj­mä ak by mal nie­kto niečo proti nie­komu. Ako Pán od­pus­til vám, tak aj vy od­púšťaj­te druhým!

späť na Kolosenským, 3

Príbuzné preklady Roháček

12 A tak si ob­lečte jako vy­volení Boží, svätí a milovaní sr­dečnú sús­trasť milo­sr­d­nú, dob­rotivosť, po­koru, krot­kosť, zhovievavosť

Evanjelický

12 Ako vy­volení Boží, svätí a milovaní, ob­lečte teda sr­dečné milo­sr­den­stvo, dob­rotivosť, po­koru, krot­kosť, tr­pez­livosť.

Ekumenický

12 Ako vy­volení Boží, svätí a milovaní, vez­mite na seba milo­sr­d­ný súcit, dob­rotivosť, po­koru, mier­nosť, tr­pez­livosť,

Bible21

12 Pro­to se jako Boží vy­vo­lení, svatí a mi­lovaní ob­leč­te niterným sou­ci­tem, las­kavostí, poko­rou, mírností a trpě­livostí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček