EkumenickýGalatským4

Galatským

1 Hovorím však: Kým je dedič maloletý, ničím sa nelíši od ot­roka, hoci je pánom všet­kého, 2 ale je pod poručník­mi a správ­cami až do času, ktorý určil otec. 3 A tak aj my, keď sme boli maloletí, boli sme v otroctve pod živ­lami sveta. 4 Ale keď prišla pl­nosť času, Boh po­slal svoj­ho Syna narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, 5 aby vy­kúpil tých, čo sú pod zákonom, a aby sme do­stali synov­stvo. 6 A keď ste syn­mi, po­slal nám Boh do sŕdc Ducha svoj­ho Syna, ktorý volá: Ab­ba! Otče! 7 A tak už nie si ot­rok, ale syn; a ak syn, tak skr­ze Boha aj dedič. Pavlov záujem o Galaťanov8 Ale vtedy, keď ste ne­poz­nali Boha, slúžili ste tým, čo podľa svojej prirodzenos­ti nie sú boh­mi. 9 No teraz, keď ste po­znali Boha, alebo skôr, keď Boh po­znal vás, ako to, že sa vraciate k bezmocným a úbohým živ­lom a chcete im znova slúžiť?! 10 Za­chovávate určité dni, mesiace, ob­dobia a roky. 11 Bojím sa o vás, či som sa pre vás nadar­mo ne­na­máhal. 12 Bratia, prosím vás: Buďte ako ja, veď ja som ako vy. Ničím ste mi ne­uk­riv­dili. 13 Veď viete, že som vám pr­vý raz hlásal evan­jelium teles­ne slabý, 14 ale na­priek po­kušeniu, ktorým vám bolo moje telo, ste mnou ne­po­hrd­li a nezošk­livili ste si ma, ale prijali ste ma ako Božieho an­jela, ako Kris­ta Ježiša. 15 Kdeže je teda vaša blaženosť? Veď vám vy­dávam svedec­tvo, že keby to bolo možné, aj oči by ste si boli vy­lúpili a dali ich mne. 16 Stal som sa vám ne­priateľom, keď vám hovorím prav­du? 17 Hor­livo sa usilujú zís­kať vás nie dob­rým spôsobom; chcú vás od­lúčiť, aby ste za nich hor­lili. 18 Dob­ré je dať sa zís­kavať dob­rom; a to vždy, nielen vtedy, keď som medzi vami. 19 Deti moje, znova pre vás tr­pím pôrod­né boles­ti, kým vo vás nebude stvár­nený Kris­tus. 20 Chcel by som byť teraz pri vás a zmeniť svoj hlas, lebo ne­viem, čo s vami. Alegória o Hagar a Sáre21 Po­vedz­te mi, vy, čo chcete byť pod zákonom: Ne­počujete zákon? 22 Lebo je na­písané: Ab­rahám mal dvoch synov: jed­ného od ot­rokyne a druhého od slobod­nej. 23 Ten z otrokyne sa narodil podľa tela, ale ten zo slobod­nej podľa pri­sľúbenia. 24 To je ob­raz­ná reč. Tie ženy znamenajú dve zmluvy: Tá pr­vá z vrchu Sinaj rodí pre ot­roc­tvo, a to je Hagar. 25 Hagar znamená horu Sinaj v Arábii a zod­povedá terajšiemu Jeruzalemu, lebo ten je so svojimi deťmi v otroctve. 26 Ale Jeruzalem, ktorý je hore, to je tá slobod­ná, ktorá je našou mat­kou. 27 Veď je na­písané: Plesaj, ne­plod­ná, ktorá nerodíš, jasaj a výs­kaj, ty, ktorá ne­tr­píš pôrod­nými bolesťami, lebo opus­tená má veľa detí, viac ako tá, čo má muža. 28 Vy však, bratia, ste deti pri­sľúbenia ako Izák. 29 Ale ako vtedy ten, čo sa narodil podľa tela, prena­sledoval narodeného podľa Ducha, tak aj teraz. 30 Čo však hovorí Pís­mo? Vy­žeň ot­rokyňu a jej syna, lebo syn ot­rokyne nebude dedičom so synom slobod­nej. 31 Pre­to, bratia, nie sme deťmi ot­rokyne, ale slobod­nej.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček