EkumenickýGalatským1

Galatským

Pozdrav1 Pavol, apoštol, po­volaný a po­verený nie ľuďmi, ani človekom, ale Ježišom Kris­tom a Bohom Ot­com, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych, 2 a všet­ci bratia, čo sú so mnou, cir­kvám v Galácii: 3 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta, 4 ktorý seba samého vy­dal za naše hriechy, aby nás vy­tr­hol z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha, nášho Ot­ca. 5 Jemu sláva na veky vekov. Amen. Iného evanjelia niet6 Čudujem sa, že od toho, ktorý vás po­volal Kris­tovou milosťou, tak rých­lo pre­biehate k inému evan­jeliu. 7 Iného evan­jelia však niet. To iba nie­ktorí robia medzi vami zmätok a chcú pre­krútiť Kris­tovo evan­jelium. 8 Ale keby sme my alebo aj an­jel z neba hlásali iné evan­jelium na­mies­to toho, ktoré sme vám hlásali — nech je pre­kliaty! 9 Ako sme už po­vedali, aj teraz opakujem: Ak vám nie­kto hlásal iné evan­jelium na­mies­to toho, ktoré ste prijali — nech je pre­kliaty! 10 Ide mi azda teraz o priazeň ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem za­páčiť ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kris­tovým služob­níkom. Ako sa Pavol stal apoštolom11 Bratia, pri­pomínam vám, že evan­jelium, ktoré som vám hlásal, ne­pochádza od človeka. 12 Ja som ho totiž ne­prev­zal, ani som sa mu nenau­čil od človeka, ale pro­stred­níc­tvom zjavenia Ježiša Kris­ta. 13 Veď ste počuli, ako som si kedysi počínal v židovstve; že som nad­mieru prena­sledoval a ničil Božiu cir­kev. 14 V židovstve som pre­výšil mnohých vrs­tov­níkov zo svoj­ho rodu, lebo som viac hor­lil za podanie svojich ot­cov. 15 Keď sa však tomu, ktorý si ma vy­bral od lona mat­ky a svojou milosťou po­volal, za­páčilo 16 zjaviť vo mne svoj­ho Syna, aby som o ňom hlásal evan­jelium medzi po­han­mi, už som sa neradil s telom a kr­vou. 17 Ani som nešiel do Jeruzalema k apoštolom, čo boli nimi skôr ako ja, ale som od­išiel do Arábie a opäť som sa vrátil do Damas­ku. 18 Po­tom po troch rokoch som od­išiel do Jeruzalema, aby som po­znal Kéfasa, a zo­stal som u neho pät­násť dní. 19 Iného z apoštolov som ne­videl, iba Jakuba, Pánov­ho brata. 20 Boh mi je sved­kom, že ne­klamem, čo vám píšem. 21 Po­tom som šiel do krajov Sýrie a Cilície. 22 Ale Kris­tove cir­kvi v Judsku ma osob­ne ne­poz­nali. 23 Počuli iba: Ten, čo nás kedysi prena­sledoval, teraz ako dob­rú zvesť hlása vieru, ktorú pred­tým nivočil. 24 A oslavovali za mňa Boha.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček