EkumenickýGalatským5

Galatským

1 Kris­tus nás oslobodil, aby sme boli slobod­ní. Stoj­te teda a nedaj­te sa znova za­priah­nuť do jar­ma ot­roc­tva. Kresťanská sloboda2 Ja, Pavol, vám hovorím, že ak sa dávate ob­rezať, Kris­tus vám nič ne­pros­peje. 3 A znova do­svedčujem každému ob­rezanému, že je po­vin­ný za­chovávať celý zákon. 4 Vy, čo chcete byť ospravedl­není zo zákona, ste ú­pl­ne od­lúčení od Kris­ta; vy­pad­li ste z milosti. 5 Lebo my Duchom z viery očakávame nádej zo spravod­livos­ti. 6 Veď v Kristovi Ježišovi ani ob­riez­ka, ani ne­ob­riez­ka neroz­hoduje, ale viera čin­ná po­mocou lás­ky. 7 Dob­re ste bežali. Kto vám za­bránil, aby ste po­slúchali prav­du? 8 Toto pre­hováranie nie je od toho, ktorý vás po­voláva. 9 Trocha kvasu na­kvasí celé ces­to. 10 Ja vám dôverujem v Pánovi, že nebudete inak zmýšľať. Ten však, čo robí zmätok medzi vami, musí znášať trest, nech je to ktokoľvek. 11 Ale bratia, ak ja ešte hlásam ob­riez­ku, prečo ma ešte prena­sledujú? Veď tak je od­stránené po­horšenie kríža. 12 Nech sa dajú hoci i kas­trovať tí, čo vás po­burujú. 13 Lebo vy ste po­volaní pre slobodu, bratia. Len aby sloboda nebola zámien­kou pre telo, ale na­vzájom si slúžte v láske. 14 Lebo celý zákon je zhr­nutý v jednom príkaze, a to: Milovať budeš svoj­ho blížneho ako seba samého! 15 Ale ak sa medzi sebou hryziete a žeriete, daj­te si po­zor, aby ste sa na­vzájom ne­skán­trili. Skutky tela a ovocie Ducha16 Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete spĺňať žiados­ti tela. 17 Lebo telo si žiada proti Duchu a Duch proti telu. Na­vzájom si od­porujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. 18 Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom. 19 A skut­ky tela sú zjav­né: smils­tvo, nečis­tota, chlip­nosť, 20 mod­los­lužba, čary, ne­priateľs­tvá, svár, žiar­livosť, hnevy, zvady, rozb­roje, rozt­ržky, 21 závisť, opils­tvo, hýrenie a im podob­né. O tomto vám vo­pred hovorím, ako som už skôr po­vedal, že tí, čo robia také veci, nebudú mať účasť na Božom kráľov­stve. 22 No ovocie Ducha je lás­ka, radosť, po­koj, zhovievavosť, lás­kavosť, dob­rota, ver­nosť, 23 mier­nosť, seba­ov­ládanie. Proti takým­to veciam nie je zákon. 24 Tí, čo pat­ria Ježišovi Kris­tovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. 25 Ak žijeme Duchom, podľa Ducha aj konaj­me! 26 Nehľadaj­me prázd­nu slávu, ned­ráždime sa na­vzájom a nezáviďme jeden druhému!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček