EkumenickýGalatským6

Galatským

Vzájomná pomoc a duchovná podpora1 Bratia, keby aj nie­koho pri­stih­li pri nejakom po­kles­ku, vy, čo ste vedení Duchom, na­prav­te ho v duchu mier­nos­ti a každý daj si po­zor sám na seba, aby si i ty ne­padol do po­kušenia. 2 Jed­ni ne­ste bremená druhých, a tak na­pl­níte Kris­tov zákon. 3 Lebo ak si nie­kto mys­lí, že je niečím, a nie je ničím, sám seba klame. 4 Nech každý skúma svoje konanie, a tak sa bude mať čím chváliť sám pred sebou, ale nie pred iným. 5 Lebo každý bude niesť svoje bremeno. 6 Kto je vy­učovaný v slove, nech sa roz­delí o všetko, čo má s tým, kto ho vy­učuje. 7 Ne­mýľte sa! Boh sa nedá vy­smievať, lebo čo človek roz­sieva, bude aj žať. 8 Pre­tože kto roz­sieva pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto roz­sieva pre Ducha, z Ducha bude žať večný život. 9 Neúnav­ne konaj­me dob­ro, lebo ak ne­ochab­neme, budeme žať, keď príde čas. 10 A tak teda, kým máme čas, rob­me dob­re všet­kým, ale naj­mä členom rodiny veriacich. Záverečné napomenutia a požehnania11 Po­zrite, akými veľkými pís­menami som vám na­písal vlast­nou rukou. 12 Tí, čo sa chcú páčiť podľa tela, vás nútia, aby ste sa dali ob­rezať, len aby ich ne­prena­sledovali pre Kris­tov kríž. 13 Veď ani sami ob­rezaní nezachovávajú zákon, ale chcú, aby ste sa dali ob­rezať, a aby sa oni moh­li vy­chvaľovať vaším telom. 14 No ja sa v nijakom prípade nech­cem chváliť ničím, iba krížom nášho Pána Ježiša Kris­ta, pro­stred­níc­tvom ktorého je pre mňa svet ukrižovaný a ja pre svet. 15 Lebo nezáleží ani na ob­riez­ke, ani na ne­ob­riez­ke, ale na novom stvorení. 16 A nad všet­kými, čo budú konať podľa toh­to pravid­la, po­koj a milo­sr­den­stvo, aj nad Božím Iz­raelom. 17 A od­teraz nech ma už nik ničím ne­obťažuje, lebo ja nosím na svojom tele Ježišove znaky. 18 Milosť nášho Pána Ježiša Kris­ta nech je s vaším duchom, bratia. Amen.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček