Ekumenický1. Petrov2

1. Petrov

Živý kameň a svätý národ1 Zhoďte teda zo seba všet­ku zlobu i všet­ku faloš a po­krytec­tvo, závisť a všet­ky ohovárania 2 a ako práve narodené deti túžte po čis­tom duchov­nom mlieku, aby ste od neho rást­li na spásu, 3 keď ste už okúsili, že Pán je dob­rý. 4 Pri­stupuj­te k nemu, živému kameňu, ktorý ľudia síce za­vr­h­li, ale pred Bohom je vy­volený a vzác­ny. 5 Aj vy sa daj­te za­budovať ako živé kamene do duchov­ného domu, aby ste sa stali svätým kňazs­tvom, ktoré bude prinášať duchov­né obety, príjem­né Bohu skr­ze Ježiša Kris­ta. 6 Veď v Písme je na­písané: Hľa, kladiem na Si­one kameň, uhol­ný, vy­volený, vzác­ny; kto verí v neho, nebude za­han­bený. 7 Pre vás, veriacich je vzác­ny, ale pre ne­veriacich je to kameň, čo stavitelia za­vr­h­li; ten sa stal kameňom uhol­ným 8 a kameňom úrazu i skalou po­horšenia. 9 Vy však ste vy­volený rod, kráľov­ské kňazs­tvo, jeho vlast­ný svätý národ, aby ste zves­tovali veľké skut­ky toho, čo vás po­volal z temnoty do svoj­ho pred­iv­ného svet­la. 10 Kedysi ste neboli ľudom, ale teraz ste Boží ľud; prv ste boli bez milo­sr­den­stva, ale teraz ste milo­sr­den­stvo do­siah­li. Žite ako Boží služobníci11 Milovaní, po­vzbudzujem vás ako cudzin­cov a pút­nikov, aby ste sa zdržiavali teles­ných žiados­tí, ktoré bojujú proti duši. 12 Vaše správanie medzi po­han­mi nech je vzor­né, aby tí, čo vás teraz osočujú ako zločin­cov, videli vaše dob­ré skut­ky a v deň navštívenia za to oslavovali Boha. 13 S ohľadom na Pána sa pod­riaďte každému ľud­skému zriadeniu, či už kráľovi ako naj­vyššiemu vlád­covi, 14 alebo vladárom, ktorých po­siela tres­tať tých, čo robia zle, a chváliť tých, čo konajú dob­ro. 15 Veď Božia vôľa je, aby ste konaním dob­ra umlčali ne­vedomosť nerozum­ných ľudí. 16 Ste slobod­ní, no nie ako tí, ktorým sloboda slúži na za­stieranie zloby, ale ako Boží služob­níci. 17 Všet­kých si uc­tite, bratov miluj­te, Boha sa boj­te, kráľa si ctite! Príklad Kristovho utrpenia18 Sluhovia, vo všet­kej báz­ni sa pod­riaďuj­te svojim pánom, nielen dob­rým a mier­nym, ale aj hrubým. 19 Veď je to milosť, ak nie­kto, pre­tože sa riadi vo svedomí podľa Boha, znáša protiven­stvá a ne­vin­ne tr­pí. 20 Veď aká je to sláva, keď budete tr­pez­livo znášať rany za to, že hrešíte? Ale ak dob­re robíte a vy­držíte v utrpení, to je Bohu milé. 21 Veď na to ste boli po­volaní; pre­tože aj Kris­tus tr­pel za vás a zanechal vám prí­klad, aby ste kráčali v jeho šľapajach. 22 On sa hriechu nedopus­til, ani lesť nebola v jeho ús­tach. 23 Keď mu zlorečili, on ne­zlorečil, keď tr­pel, ne­vyh­rážal sa, ale všet­ko odo­vzdal tomu, čo spravod­livo súdi. 24 On sám, na vlast­nom tele vy­niesol naše hriechy na drevo, aby sme odum­reli hriechom a žili vďaka spravod­livos­ti. Jeho ranami ste boli uzdravení. 25 Boli ste totiž ako blúdiace ov­ce, no teraz ste sa vrátili k pastierovi a bis­kupovi svojich duší.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček