Ekumenický1. Petrov5

1. Petrov

Starostlivosť o Božie stádo1 Starších medzi vami prosím ako spolu­s­tarší a svedok Kris­tových utr­pení, aj ako účast­ník slávy, ktorá sa má zjaviť: 2 Pas­te Božie stádo, ktoré je u vás, staraj­te sa oň nie z prinútenia, ale dob­rovoľne, ako Boh chce, nie pre mrz­ký zisk, ale ochot­ne! 3 Ani nie ako keby ste panovali nad dedičs­tvom, ale buďte vzorom stádu. 4 A keď sa zjaví naj­vyšší Pas­tier, do­stanete ne­väd­núci veniec slávy. 5 Podob­ne vy mladší, buďte pod­daní starším a všet­ci sa za­odej­te do po­kory jed­ni voči druhým, lebo Boh pyšným od­poruje, ale po­kor­ným dáva milosť. 6 Po­kor­te sa teda pred moc­nou Božou rukou, aby vás vo svojom čase po­výšil. 7 Naňho zložte všet­ky svoje staros­ti, lebo on sa o vás stará. 8 Buďte triez­vi, bdej­te! Váš protiv­ník, diabol, ob­chádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. 9 Vzop­rite sa mu pev­ní vo viere, vedomí si toho, že také is­té utr­penia doliehajú na spoločen­stvo vašich bratov vo svete. 10 Po krát­kom utr­pení Boh všet­kej milos­ti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi po­volal do svojej večnej slávy, vás zdokonalí, utvr­dí, upev­ní a po­staví na pev­ný zá­klad. 11 Jemu moc na veky vekov. Amen. Záverečný pozdrav12 Pro­stred­níc­tvom Sil­vána, ktorého po­kladám za vášho ver­ného brata, som vám iba na­krát­ko na­písal, aby som vás po­vzbudil a vy­dal svedec­tvo, že toto je tá pravá Božia milosť, v ktorej zo­trvaj­te. 13 Po­zdravuje vás cir­kev v Babylone, vy­volená spolu s vami a môj syn Marek. 14 Po­zdrav­te sa na­vzájom boz­kom lás­ky! Po­koj vám všet­kým, ktorí ste v Kristovi!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček