Ekumenický1. Petrov4

1. Petrov

Dobrí správcovia Božej milosti1 Keď teda Kris­tus prešiel utr­pením v tele, aj vy sa vy­zb­roj­te takým is­tým zmýšľaním: Kto prešiel utr­pením v tele, skon­coval s hriechom, 2 aby čas, ktorý má ešte prežiť v tele, nežil už podľa ľud­ských žiados­tí, ale podľa Božej vôle. 3 Do­sť dlho ste už robili to, čo sa páči po­hanom: žili ste v neviazanosti, náruživos­tiach, v opíjaní sa vínom, v bujarých hodovaniach, pijatikách a nehaneb­nej mod­los­lužbe. 4 Za­ráža ich, že sa s nimi ne­vr­háte do toho is­tého prúdu ne­viazanos­ti, a rúhajú sa. 5 Oni sa budú zod­povedať tomu, ktorý je pri­pravený súdiť živých aj mŕt­vych. 6 Veď pre­to sa zves­tovalo evan­jelium aj mŕt­vym, aby boli u Boha živí v Duchu, hoci boli za svoj­ho života ako ľudia súdení. 7 Koniec všet­kého sa pri­blížil. Buďte teraz roz­vážni a triez­vi, aby ste boli po­hotoví mod­liť sa. 8 Nadovšet­ko maj­te vy­trvalú lás­ku jed­ni k druhým, lebo lás­ka pri­krýva množs­tvo hriechov. 9 Buďte na­vzájom po­hos­tin­ní, bez šom­rania. 10 Ako dob­rí správ­covia mnohorakej Božej milos­ti slúžte si na­vzájom každý tým duchov­ným darom, ktorý prijal. 11 Keď nie­kto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh, keď nie­kto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všet­kom oslavovaný Boh skr­ze Ježiša Kris­ta! Jemu pat­rí sláva i vláda na veky vekov. Amen. Trpieť ako kresťan12 Milovaní, nebuďte prek­vapení ohňom utr­penia, ktoré na vás prišlo, ako keby sa vám pri­hodilo niečo ne­obyčaj­né, 13 ale raduj­te sa, keď máte účasť na Kris­tových utr­peniach, aby ste sa s plesaním radovali, aj keď sa zjaví jeho sláva. 14 Ak vás hanobia pre Kris­tovo meno, ste blaho­slavení, pre­tože Duch slávy, Boží Duch, spočíva na vás. 15 Len nech ni­kto z vás ne­tr­pí ako vrah alebo zlodej, zločinec či ako ten, čo sa mieša do všet­kého. 16 Ak však tr­pí ako kresťan, nech sa nehan­bí, ale nech oslavuje Boha za toto meno. 17 Veď už je čas, aby sa začal súd v Božom dome, ak však začne najprv u nás, aký bude koniec tých, čo sa vzpierajú Božiemu evan­jeliu? 18 A: ak sa spravod­livý led­va za­chráni, kam sa podeje bez­božný a hriešnik? 19 Pre­to aj tí, čo tr­pia podľa Božej vôle, nech konajú dob­ro a svoje duše nech od­porúčajú ver­nému Stvoriteľovi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček