Ekumenický1. Petrov1

1. Petrov

Pozdrav1 Peter, apoštol Ježiša Kris­ta, vy­voleným, ktorí ako cudzin­ci žijú v diaspóre v Ponte, Galácii, Kapadócii, Ázii a Bitýnii, vy­volení, 2 ktorých Boh Otec vo­pred po­znal a Duchom po­svätil, aby sa po­slušne odo­vzdali Ježišovi Kris­tovi a boli po­kropení jeho kr­vou: Milosť a po­koj v hojnej miere! Živá nádej3 Požeh­naný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, ktorý nás podľa svoj­ho veľkého milo­sr­den­stva vzkriesením Ježiša Kris­ta z mŕtvych znovuz­rodil pre živú nádej, 4 pre nehynúce, ne­poškvr­nené a ne­väd­núce dedičs­tvo pri­pravené v nebesiach pre vás, 5 ktorých Božia moc pro­stred­níc­tvom viery chráni pre spásu, pri­pravenú zjaviť sa v poslednom čase. 6 Raduj­te sa z toho, aj keď azda teraz máte ešte na­krát­ko prej­sť zár­mut­kom roz­ličných skúšok, 7 aby vám vaša vy­skúšaná viera oveľa cen­nejšia ako po­minuteľné zlato, ktoré sa tiež pre­skúšava ohňom, bola na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Kris­ta. 8 Ne­videli ste ho, a pred­sa ho milujete. Ani teraz ho ne­vidíte, ale veríte v neho a radujete sa ne­vý­slov­nou radosťou, pl­nou slávy, 9 že do­sahujete cieľ svojej viery — spásu duší. 10 Túto spásu úpor­ne hľadali a neúnav­ne skúmali proroci, ktorí prorokovali o milosti pri­pravenej pre vás. 11 Skúmali, na ktorý čas a na aké okol­nos­ti po­ukazuje Kris­tov Duch, ktorý v nich pre­býval, keď vo­pred svedčil o Kristových utr­peniach a o sláve, ktorá príde po nich. 12 Im bolo zjavené, že tým ne­slúžili sebe, ale vám, ktorým teraz toto všet­ko ohlasujú tí, čo vám prinies­li evan­jelium v moci Ducha Svätého, zo­slaného z neba. Na to všet­ko túžia hľadieť aj an­jeli. Povolanie na svätý život13 Pre­to si opášte bed­rá svojej mys­le, buďte triez­vi, ú­pl­ne dúfaj­te v milosť, ktorú do­stanete pri zjavení Ježiša Kris­ta. 14 Ako po­slušné deti nedaj­te sa ov­ládať žiadosťami, ktoré vás pred­tým v čase vašej ne­vedomos­ti ov­ládali; 15 no rov­nako, ako je svätý ten, čo vás po­volal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. 16 Veď je na­písané: Buďte svätí, lebo ja som svätý! 17 A ak vzývate ako Otca toho, čo súdi ne­stran­ne každého podľa jeho skut­kov, žite v bázni počas svoj­ho po­bytu v cudzine. 18 Veď viete, že ste zo svoj­ho már­neho spôsobu života zdedeného po ot­coch boli vy­kúpení nie po­minuteľnými vecami, strieb­rom alebo zlatom, 19 ale drahou kr­vou Kris­ta. On ako bez­chyb­ný a ne­poškvr­nený baránok 20 bol na to síce vo­pred vy­hliad­nutý ešte pred stvorením sveta, ale pre vás prišiel až na kon­ci čias. 21 Skr­ze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, takže vaša viera a nádej sa upína na Boha. 22 Keďže ste teraz prijali prav­du, a tak ste si očis­tili duše, aby ste mali ne­po­krytec­kú brat­skú lás­ku, z čistého srd­ca sa vrúc­ne na­vzájom miluj­te, 23 veď ste znovuz­rodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena: živým a večným Božím slovom, 24 lebo všet­ci ľudia sú ako tráva a celá ich sláva ako kvet v tráve. Tráva uschne, kvet opad­ne, 25 ale Pánovo slovo os­táva naveky.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček