Ekumenický1. Petrov3

1. Petrov

Ženy a muži1 Podob­ne, ženy, buďte pod­riadené svojim mužom, aby ste aj tých, čo sa vzpierajú Božiemu slovu, bez slova zís­kali svojím správaním, 2 keď uvidia váš čis­tý život v Božej báz­ni. 3 Vaša oz­doba nech sa neza­kladá na von­kajšku: na nápad­ne za­pletaných vlasoch, v navešanom zlate a na honos­ných šatách, 4 ale oz­dobou nech je to, čo je skryté v srdci a je ne­porušiteľné, totiž tichý a po­koj­ný duch, ktorý má veľkú cenu pred Bohom. 5 Tak sa kedysi oz­dobovali aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a boli pod­riadené svojim mužom; 6 tak ako Sára po­slúchala Ab­raháma a nazývala ho pánom. Vy ste jej dcérami, keď robíte dob­re a nebojíte sa nijakého za­strašovania. 7 Podob­ne i muži, nažívaj­te so svojimi ženami vo vedomí, že žena je ako kreh­ká váza, a pre­ukazuj­te im úc­tu, pre­tože sú spolu s vami dedičkami milos­ti života. Tak vašim mod­lit­bám nebude nič pre­kážať. Trpezlivosť v utrpení8 Na­pokon všet­ci buďte jed­nomyseľní, súcit­ní, pl­ní brat­skej lás­ky, milo­sr­d­ní a po­kor­ní. 9 Ne­odp­lácaj­te sa zlým za zlé ani zlorečením za zlorečenie, na­opak, vy žeh­naj­te, lebo ste boli po­volaní, aby ste sa stali dedičmi požeh­nania. 10 Veďk­to chce milovať život a vidieť dob­ré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ús­ta od ľs­tivých rečí, 11 nech sa od­vráti od zlého a koná dob­ro, nech hľadá po­koj a usiluje sa oň. 12 Veď Pánove oči hľadia na spravod­livých, jeho uši načúvajú ich pros­bám, ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zle. 13 Ktože vám uškodí, ak budete hor­liť za dob­ro? 14 Ale ak aj tr­píte pre spravod­livosť, ste blaho­slavení. Ne­maj­te z nich strach a neľakaj­te sa, 15 a Kris­tus, Pán, nech je svätý vo vašich srd­ciach. Buďte vždy pri­pravení dať od­poveď každému, kto vás žiada o zdôvodnenie nádeje, ktorá je vo vás, 16 ale rob­te to v tichosti, s bázňou a dob­rým svedomím, aby tí, čo znevažujú váš dob­rý spôsob života v Kristovi, boli za­han­bení v tom, z čoho vás ohovárajú. 17 Je totiž lepšie tr­pieť za to, že robíte dob­re, ak to azda bude Božia vôľa, než tr­pieť pre­to, že robíte zle. 18 Veď aj Kris­tus tr­pel raz navždy za hriechy, spravod­livý za ne­spravod­livých, aby vás pri­viedol k Bohu. Bol usmr­tený v tele, ale oživený v Duchu. 19 V ňom šiel kázať aj duchom vo väzení. 20 Oni kedysi veriť nech­celi, keď Božia zhovievavosť vy­čkávala za dní No­acha, kým sa staval koráb, v ktorom sa za­chránili z vody iba nie­koľkí, cel­kovo osem ľudí. 21 To je predob­raz krs­tu, ktorý teraz za­chraňuje aj vás, nie však ob­mytím teles­nej nečis­toty, ale pros­bou k Bohu o dobré svedomie na zá­klade vzkriesenia Ježiša Kris­ta, 22 ktorý po svojom od­chode do neba je po Božej pravici a pod­manil si an­jelov, vlády, moc­nos­ti a sily.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček