RoháčekŽidom3

Židom

Mojžiš predobrazom Krista.1 Pre­to, svätí bratia, účast­níci nebes­kého po­volania, hľaďte na apoštola a veľkňaza nášho vy­znania, na Kris­ta Ježiša, 2 ktorý bol ver­ný tomu, ktorý ho tým učinil, ako aj Mojžiš, v celom jeho dome. 3 Lebo on je uznaný za hod­ného natoľko väčšej slávy nad Mojžiša, na­koľko väčšiu česť ako dom má ten, kto ho vy­stavil a zariadil. 4 Lebo každý dom býva vy­stavený od nie­koho, a ten, kto všet­ko vy­stavil a zariadil, je Bôh. 5 A Mojžiš prav­da bol ver­ný v celom jeho dome, jako služob­ník, na svedoc­tvo toho, čo malo byť hovorené: 6 ale Kris­tus ako Syn nad jeho domom, ktorého domom sme my, ak smelú dôveru a chválu nádeje až do kon­ca pev­nú do­držíme. Byť poslušným jeho slovu. Výstražný príklad na Židoch.7 Pre­to, jako hovorí Svätý Duch: Dnes, keby ste počuli jeho hlas, 8 neza­tvr­dzuj­te svojich sŕdc ako v tom roz­horčení, v deň po­kúšania na púšti, 9 kde ma po­kúšali vaši ot­covia, zkúsili ma a videli moje skut­ky štyrid­sať rokov; 10 pre­to som zanev­rel na to po­kolenie a riekol som: Vždyc­ky blúdia srd­com. A oni ne­poz­nali mojich ciest, 11 takže som pri­sahal vo svojom hneve: Ne­voj­dú do môj­ho od­počin­ku! 12 Hľaďte, bratia, aby snáď nebolo v nie­kom z vás zlé a ne­ver­né srd­ce, ktoré by od­stupovalo od živého Boha. 13 Ale sa na­pomínaj­te každý deň, do­kiaľ sa volá: dnes, aby nebol nie­kto z vás za­tvr­dený zvodom hriechu; 14 lebo sme sa stali účast­ník­mi Kris­ta, akže počiatok pod­staty do­držíme pev­ný až do kon­ca. 15 Teda keď je po­vedané: Dnes, keby ste počuli jeho hlas, neza­tvr­dzuj­te svojich sŕdc ako v tom roz­horčení Boha! 16 Lebo nie­ktorí počuli a roz­horčili. Ale nie všet­ci, ktorí vy­šli z Egyp­ta skr­ze Mojžiša. 17 A na ktorýchže zanev­rúc hneval sa štyrid­sať rokov? Či nie na tých, ktorí hrešili, a ktorých telá popadaly na púšti? 18 A ktorýmže pri­sahal, že ne­voj­dú do jeho od­počin­ku, ak nie tým, ktorí ne­pos­lúchali? 19 A vidíme, že ne­moh­li voj­sť pre ne­veru.

RoháčekŽidom3