RoháčekŽidom4

Židom

Nebrať ľahkomyseľne svoje spasenie. O odpočinutí ľudu Božieho.1 Boj­me sa tedy, aby snáď nejako, keď sa ešte ponecháva za­sľúbenie voj­sť do jeho od­počin­ku, nez­dal sa nie­kto z vás, že za­os­tal. 2 Lebo aj nám sa zves­tovalo evan­jelium ako aj tam­tým. Ale tam­tým ne­osožilo slovo zves­ti, pre­tože sa ne­smiešalo s vierou tých, ktorí počuli. 3 Lebo vchádzame do od­počin­ku my, ktorí sme uverili, jako po­vedal: Takže som pri­sahal vo svojom hneve, že nevojdú do môj­ho od­počin­ku, hoci sú diela učinené od založenia sveta. 4 Lebo o sied­mom d­ni povedal kdesi tak­to: A Bôh od­počinul sied­meho dňa od všet­kých svojich diel. 5 A tuto za­se: Ne­voj­dú do môj­ho od­počin­ku! 6 Keďže tedy ešte zbýva, aby nie­ktorí vošli do neho, a tí, ktorým sa to tam prv zves­tovalo evan­jelium, ne­vošli pre ne­pos­lušnosť, 7 zase určuje akýsi deň: Dnes, hovoriac v Dávidovi po toľkom čase, jako je po­vedané: Dnes, keby ste počuli jeho hlas, neza­tvr­dzuj­te svojich sŕdc! 8 Lebo keby ich bol Jozua uviedol do od­počin­ku, nehovoril by po všet­kom tomto o inom dni. 9 Tak tedy ešte zbýva sobotenie, od­počinok ľudu Božiemu. 10 Lebo kto vošiel do jeho od­počin­ku, ten tiež od­počinul od svojich diel ako Bôh od svojich. 11 Usiluj­me sa tedy voj­sť do toho od­počin­ku, aby ne­padol nie­kto tým is­tým výs­tražným príkladom ne­pos­lušnos­ti. Slovo Božie. Dobrotivosťou veľkňaza pobáda pristupovať.12 Lebo slovo Božie je živé a účin­né a os­trejšie nad každý meč dvoj­sečný, a prenikajúce až do roz­delenia duše a ducha, kĺbov a špikov a spôsob­né po­súdiť myšlien­ky a mys­le srd­ca. 13 A nieto stvorenia, ktoré by bolo ne­viditeľné pre ním, ale všet­ko je na­hé a od­kryté očiam toho, s ktorým máme do činenia. 14 Keď tedy máme takého veľkého veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Syna Božieho, držme vy­znanie. 15 Lebo ne­máme veľkňaza, ktorý by ne­mohol súcitiť s našimi slabosťami, ale po­kúšaného vo všet­kom, podob­ne nám, bez hriechu. 16 Pri­stupuj­me tedy so smelou dôverou ku trónu milos­ti, aby sme do­stali milo­sr­den­stvo a našli milosť na po­moc v pravý čas.

RoháčekŽidom4