RoháčekŽidom2

Židom

Nezanedbať spasenie. Všetko pod nohy Syna Božieho.1 Pre­to musíme tým viacej po­zorovať na to, čo sme počuli, aby sme nejako ne­prešli po­mimo. 2 Lebo ak slovo, hovorené skr­ze an­jelov, bolo pev­né, a každé pre­stúpenie a každý ne­pos­luch do­staly spraved­livú od­platu, 3 jakože my utečieme, ak zaned­báme také veľké spasenie? ! Ktoré, keď o ňom začal najd­riev hovoriť Pán, nám ztvr­dili tí, ktorí ho počuli, 4 pri čom spolu svedčil Bôh znameniami a zá­zrak­mi a rôz­nymi mocami a udeľovaním Svätého Ducha podľa svojej vôle. 5 Lebo nie an­jelom pod­riadil budúci svet, o ktorom hovoríme. 6 A ktosi osvedčil kdesi a po­vedal: Čo je človek, že pamätáš na neho, alebo syn človeka, že ho navštevuješ?! 7 Učinil si ho čosi málo menším od an­jelov, slávou a cťou si ho korunoval a ustanovil si ho nad dielami svojich rúk. 8 Všet­ko si pod­dal pod jeho nohy. Lebo tým, že mu pod­dal všet­ko, nenechal ničoho jemu ne­pod­daného. No, teraz ešte ne­vidíme, že by mu bolo všet­ko pod­dané. 9 Ale toho čosi málo menším od an­jelov učineného vidíme Ježiša, pre utr­penie smr­ti korunovaného slávou a cťou, aby milosťou Božou za každého okúsil sm­rť. 10 Lebo mu svedčalo, pre ktorého všet­ko a skr­ze ktorého všet­ko, ktorý do­viedol mnoho synov do slávy, veľvod­cu ich spasenia do­konalým učiniť utr­pením. Pripodobnený bratom vo všetkom.11 Lebo jako po­sväcujúci, tak i po­sväcovaní, všet­ci z jed­ného, pre ktorú príčinu nehan­bí sa volať ich brat­mi, 12 keď hovorí: Zves­tovať budem tvoje meno svojim bratom, pro­stred shromaždenia ti budem spievať chvály. 13 A za­se: Ja sa budem nadejať na neho. A za­se: Hľa, ja a deti, ktoré mi dal Bôh. 14 Tedy keď deti staly sa účast­nými tela a kr­vi, tak aj on podob­ným spôsobom stal sa účast­ným toho is­tého, aby sm­rťou za­hladil toho, ktorý má vládu smr­ti, to jest diab­la. 15 a vy­pros­til ich, všet­kých, ktorí bázňou smr­ti po celý čas žitia boli držaní v rab­stve. 16 Lebo, tak sa naz­dám, nezau­jíma sa an­jelov, ale sa zau­jíma semena Ab­rahámov­ho, 17 pre čo bol pod­lžný byť vo všet­kom pri­podob­nený bratom, aby bol milo­sr­d­ným a ver­ným veľkňazom čo do vecí u Boha, aby smieril hriechy ľudu. 18 Lebo tým, že sám tr­pel, keď bol po­kúšaný, môže spomáhať po­kúšaným.

RoháčekŽidom2