RoháčekŽidom3,13

Židom 3:13

Ale sa na­pomínaj­te každý deň, do­kiaľ sa volá: dnes, aby nebol nie­kto z vás za­tvr­dený zvodom hriechu;


Verš v kontexte

12 Hľaďte, bratia, aby snáď nebolo v nie­kom z vás zlé a ne­ver­né srd­ce, ktoré by od­stupovalo od živého Boha. 13 Ale sa na­pomínaj­te každý deň, do­kiaľ sa volá: dnes, aby nebol nie­kto z vás za­tvr­dený zvodom hriechu; 14 lebo sme sa stali účast­ník­mi Kris­ta, akže počiatok pod­staty do­držíme pev­ný až do kon­ca.

späť na Židom, 3

Príbuzné preklady Roháček

13 Ale sa na­pomínaj­te každý deň, do­kiaľ sa volá: dnes, aby nebol nie­kto z vás za­tvr­dený zvodom hriechu;

Evanjelický

13 Ale na­pomínaj­te sa na­vzájom deň čo deň, do­kiaľ sa hovorí: dnes, aby ni­koho z vás neza­tvr­dilo mámenie hriechu.

Ekumenický

13 ale den­ne sa vzájom­ne po­vzbudzuj­te, kým tr­vá to „d­nes“ , aby ni­koho z vás neza­tvr­dilo mámenie hriechu.

Bible21

13 Radě­ji se navzájem denně po­vzbu­zuj­te, dokud ještě platí ono „Dne­s“ , aby se někdo z vás ne­dal okla­mat hří­chem a zatvr­dit.