RoháčekŽidom7

Židom

Melchisedech, kráľ a kňaz, predobrazom Krista. Služba Levitov obrazná a dočasná.1 Lebo ten is­tý Mel­chisedech, kráľ Sálema, kňaz naj­vyššieho Boha, ktorý vy­šiel vús­trety Ab­rahámovi, ktorý sa na­vracoval od porážky kráľov a požeh­nal ho, 2 ktorému aj desiatok udelil Ab­rahám zo všet­kého, ktorý sa volá, keď sa preloží jeho meno, najprv kráľ spraved­livos­ti a po­tom i kráľ Sálema, čo je v preklade: kráľ Po­koja, 3 bez ot­ca, bez matere, bez rodos­lovia ne­majúc ani počiat­ku dní ani kon­ca života, ale súc pri­podob­nený Synovi Božiemu zo­stáva kňazom navždy. 4 A po­zrite, jaký veľký je on, ktorému i desatinu dal Ab­rahám z naj­lepšieho z koris­ti, on, pat­riar­cha! 5 A tí, ktorí zo synov Léviho do­stávajú kňazs­tvo, podľa zákona majú pri­kázanie desatiniť ľud, to jest svojich bratov, hoci pošli z bed­ra Ab­rahámov­ho. 6 Ale ten, ktorý čo do rodos­lovia ne­pochádza z ich rodu, odesatinil Ab­raháma a toho, ktorý mal za­sľúbenia, požeh­nal. 7 A stojí ne­spor­ne, že menšie sa požeh­náva od väčšieho čo do hod­nos­ti. 8 A tu berú desiat­ky ľudia, ktorí mrú, ale tam­to ten, ktorému sa dáva svedoc­tvo, že žije. 9 A, nech sa tak vy­slovím, skr­ze Ab­raháma bol i Lévi, ktorý berie desiat­ky, odesatinený; 10 lebo vtedy bol ešte v bed­re ot­com, keď mu vy­šiel vús­trety Mel­chisedech. 11 Ak tedy bolo do­konalenie levit­ským kňazs­tvom - lebo iz­rael­ský ľud do­stal na jeho zá­klade zákon -, načo bolo po­tom ešte treba, aby po­vs­tal iný kňaz, podľa poriad­ku Mel­chisedechov­ho, a nie aby sa volal podľa poriad­ku Áronov­ho? 12 Lebo keď sa za­mieňa kňazs­tvo, ne­vy­hnut­ne sa deje i zámena zákona. 13 Lebo ten, vzťahom na ktorého sa to hovorí, je z iného po­kolenia, z ktorého sa ni­kto ne­staral o ol­tár. 14 Lebo je zrej­mé, že z Júdu pošiel náš Pán, vzťahom na ktoré po­kolenie Mojžiš nehovoril ničoho o kňazs­tve. 15 A potom je ešte o veľa zjav­nejšie, či mal v podob­nos­ti Mel­chisedecha po­vs­tať iný kňaz, 16 ktorý sa ním nestal podľa zákona teles­ného pri­kázania, ale podľa moci ne­zničiteľného života. 17 Lebo svedčí: Ty si kňaz na veky podľa poriad­ku Mel­chisedechov­ho. 18 Lebo sa od­straňuje predošlé pri­kázanie pre svoju slabosť a ne­osožnosť. 19 Lebo zákon nez­dokonalil ničoho, ale uvedenie lepšej nádeje, ktorou sa blížime Bohu. 20 A na­koľko nie bez prísahy - 21 lebo tam­tí sa stali kňaz­mi bez prísahy, ale on s prísahou tým, ktorý mu po­vedal: Pán pri­sahal a nebude ľutovať: Ty si kňaz na veky podľa poriad­ku Mel­chisedechov­ho -, 22 na­toľko i lepšej sm­luvy stal sa Ježiš ručiteľom. 23 A tam­tí sa stali viacerí kňaz­mi pre­to, že im sm­rť pre­kážala tr­vať povždy: 24 ale on pre­to, že tr­vá na veky, má na iného neprechodné kňazs­tvo, večné, 25 prečo aj môže vždyc­ky do­konale spasiť tých, ktorí skr­ze neho pri­chádzajú k Bohu, vždyc­ky žijúc, aby sa pri­mlúval za nich. 26 Lebo nám i svedčalo mať takého veľkňaza, svätého, pros­tého zla, ne­poškvr­neného, od­deleného od hriešnikov a ktorý sa stal vy­šším nad nebesia, 27 ktorý ne­pot­rebuje každého dňa ako naj­vyšší kňazi, obetovať obeti najprv za svoje vlast­né hriechy a po­tom za hriechy ľudu. Lebo to učinil raz navždy tak, že obetoval sám seba. 28 Lebo zákon ustanovuje za naj­vyšších kňazov ľudí, ktorí majú slabosť, ale slovo prísahy, ktorá sa udiala po zákone, us­tanovuje Syna, zdokonaleného na večnosť.

RoháčekŽidom7