RoháčekŽidom1

Židom

Sláva Syna Božieho. Anjeli služobní duchovia.1 Kým za dáv­na mnoho ráz a mnohým spôsobom hovorieval Bôh ot­com v prorokoch, za tých­to po­sled­ných dní nám hovoril v Synovi, 2 ktorého ustanovil za dediča všet­kého, skr­ze ktorého učinil aj veky, 3 ktorý súc od­bles­kom jeho slávy a ob­razom jeho pod­staty a ne­súc všet­ko slovom svojej moci a učiniac si skr­ze samého seba očis­tenie od našich hriechov po­sadil sa po pravici Veličen­stva na výsos­tiach 4 stanúc sa o toľko výtečnejším od an­jelov, o koľko znamenitejšie meno zdedil než oni. 5 Lebo ktorému z an­jelov po­vedal kedy: Môj Syn si ty; ja som ťa dnes splodil? A za­se: Ja mu budem Ot­com, a on mi bude Synom? 6 A keď zase uvedie pr­vorodeného na svet, hovorí: A nech sa mu klaňajú všet­ci an­jelia Boží! 7 A o an­jeloch hovorí: Ktorý činí svojich an­jelov vet­rami a svojich svätos­lužob­níkov plameňom ohňa. 8 Ale o Synovi hovorí: Tvoj trón, ó, Bože, na vek veku, a ber­la tvoj­ho kráľov­stva ber­lou priamos­ti. 9 Miloval si spraved­livosť a nenávidel si ne­právos­ti. Pre­to ťa po­mazal, ó, Bože, tvoj Bôh olejom plesania nad tvojich účast­níkov. 10 A ty si, Pane, v počiat­koch založil zem, a dielom tvojich rúk sú nebesia. 11 Ony za­hynú, ale ty vždy tr­váš, a všet­ky zo­stár­nu jako rúcho, 12 a svinieš ich ako plášť, ako rúcho, a budú zmenené. Ale ty si ten is­tý, a tvojim rokom nebude kon­ca. 13 A ktorému z an­jelov po­vedal kedy: Seď po mojej pravici, do­kiaľ ne­položím tvojich ne­priateľov za pod­nož tvojich nôh? 14 Či nie sú všet­ci svätos­lužob­nými duchami, po­sielanými do služby pre tých, ktorí majú zdediť spasenie?

RoháčekŽidom1