RoháčekŽidom3,2

Židom 3:2

ktorý bol ver­ný tomu, ktorý ho tým učinil, ako aj Mojžiš, v celom jeho dome.


Verš v kontexte

1 Pre­to, svätí bratia, účast­níci nebes­kého po­volania, hľaďte na apoštola a veľkňaza nášho vy­znania, na Kris­ta Ježiša, 2 ktorý bol ver­ný tomu, ktorý ho tým učinil, ako aj Mojžiš, v celom jeho dome. 3 Lebo on je uznaný za hod­ného natoľko väčšej slávy nad Mojžiša, na­koľko väčšiu česť ako dom má ten, kto ho vy­stavil a zariadil.

späť na Židom, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 ktorý bol ver­ný tomu, ktorý ho tým učinil, ako aj Mojžiš, v celom jeho dome.

Evanjelický

2 ver­ného Tomu, kto Ho ustanovil, ako bol aj Mojžiš v celom Jeho dome.

Ekumenický

2 On je ver­ný tomu, ktorý ho ustanovil, ako aj Mojžiš bol ver­ný v celom jeho dome.

Bible21

2 který byl věrný To­mu, jenž ho us­tanovil, tak jako Mo­jžíš byl věrný v ce­lém Božím do­mě.

RoháčekŽidom3,2