RoháčekŽidom13

Židom

Upomienka na niektoré ctnosti a výstraha pred smilstvom a lakomstvom. Pamätať na vodcov.1 Brat­ská lás­ka nech zo­stáva. 2 Nezabúdaj­te na po­hos­tin­nosť, lebo ňou nie­ktorí, ne­vediac, po­hos­tili an­jelov. 3 Pamätaj­te na väzňov ako spolu­uväz­není, na tých, ktorí sú v trápení, jako takí, ktorí ste aj sami v tele. 4 Manžels­tvo nech je v úc­te u všet­kých a loža ne­poškvr­nená. A smil­níkov a cudzoložníkov bude súdiť Bôh. 5 Spôsob vašeho obcovania nech je prostý lakom­stva, a maj­te do­sť na tom, čo máte. Lebo on po­vedal: Nenechám ťa cele iste ani ťa ne­opus­tím, 6 takže môžeme smele hovoriť: Pán mi je spomoc­níkom, a nebudem sa báť. Čo mi urobí človek?! 7 Pamätaj­te na svojich vod­cov, ktorí vám hovorili slovo Božie, a pozorujúc, aký bol ich východ, to jest koniec ich ob­covania, na­sleduj­te takú vieru. Kristus vždycky ten istý. Zniesť jeho pohanenie.8 Ježiš Kris­tus ten is­tý včera i dnes i naveky. 9 Rôz­nymi a cudzími učeniami sa nedaj­te točiť. Lebo je dob­re, aby milosťou bolo upevňované srd­ce, nie po­kr­mami, ktoré ne­pros­pely tým, ktorí sa nimi za­podievali. 10 Máme ol­tár, z ktorého jesť ne­majú práva tí, ktorí svätos­lúžia stánu. 11 Lebo ktorých zvierat krv za hriech sa vnáša naj­vyšším kňazom do svätyne, tých telá sa pália von­ku za táborom. 12 Pre­to i Ježiš, aby svojou vlast­nou kr­vou po­svätil ľud, tr­pel von­ku za bránou. 13 Vy­j­dime tedy za ním von za tábor ne­súc jeho po­hanenie. 14 Lebo tu ne­máme zo­stávajúceho mes­ta, ale to budúce hľadáme. 15 Tedy skr­ze neho obetuj­me vždyc­ky Bohu obeť chvály, to jest ovocie rtov, vy­znávajúcich jeho meno. 16 A na dob­ročin­nosť a na sdiel­nosť nezabúdaj­te, lebo v takých obetiach má Bôh záľubu. Rôzne napomenutia. Záver.17 Po­slúchaj­te svojich vod­cov a ustupuj­te im, lebo oni bdejú za vaše duše jako takí, ktorí vy­dajú počet, aby to robili s radosťou a ne­vzdychali, lebo to by vám nebolo užitočné. 18 Mod­lite sa za nás, lebo sme si is­tí toho, že máme dob­ré svedomie chcúc sa vo všet­kom správ­ne chovať. 19 A ešte tým viacej prosím, žeby ste to robili, aby som vám bol skôr prinav­rátený. 20 A Bôh po­koja, ktorý vy­viedol toho veľkého Pas­tiera oviec z mŕt­vych na zá­klade krvi večnej sm­luvy, nášho Pána Ježiša, 21 nech vás ráči učiniť do­konalými v každom skut­ku dob­rom, aby ste činili jeho vôľu, pôsobiac vo vás to, čo je ľúbe pred jeho tvárou, skr­ze Ježiša Kris­ta, ktorému sláva na veky vekov. Ameň. 22 Ale vás prosím, bratia, znes­te slovo na­pomenutia, lebo i tak som vám len krát­ko písal. 23 Vedz­te o našom bratovi Timote­ovi, že je pre­pus­tený, s ktorým, keď prij­de skoro, vás uvidím. 24 Po­zdrav­te všet­kých svojich vod­cov a všet­kých svätých. Po­zdravujú vás tí z Itálie. 25 Milosť so všet­kými vami. Ameň.

RoháčekŽidom13