RoháčekJakubov5,10

Jakubov 5:10

Za prí­klad, ako znášať zlé a jako zhovievať, vez­mite si, moji bratia, prorokov, ktorí hovorili v mene Pánovom.


Verš v kontexte

9 Ne­vzdychaj­te, bratia, druh proti druhovi, aby ste neboli od­súdení. Hľa, sud­ca stojí predo dver­mi! 10 Za prí­klad, ako znášať zlé a jako zhovievať, vez­mite si, moji bratia, prorokov, ktorí hovorili v mene Pánovom. 11 Hľa, blaho­slavíme tých, ktorí tr­pez­livo znies­li. O tr­pez­livos­ti Jobovej ste počuli a koniec Pánov ste videli, pre­tože je Pán veľmi ľútos­tivý a milo­sr­d­ný.

späť na Jakubov, 5

Príbuzné preklady Roháček

10 Za prí­klad, ako znášať zlé a jako zhovievať, vez­mite si, moji bratia, prorokov, ktorí hovorili v mene Pánovom.

Evanjelický

10 Za vzor, ako znášať súženie a byť tr­pez­livým, ber­te si, bratia, prorokov, ktorí hovorievali v mene Pánovom.

Ekumenický

10 Za vzor, ako znášať utr­penie a byť tr­pez­livým, ber­te si, bratia, prorokov, ktorí hovorili v Pánovom mene.

Bible21

10 Za příklad odolnosti a trpě­livosti si, bratři, vez­mě­te pro­roky, kteří mlu­vi­li v Hos­po­di­nově jménu.