Evanjelický1. Kronická21

1. Kronická

Dávidovo sčítanie ľudu1 Satan po­vs­tal proti Iz­raelu a naviedol Dávida sčítať Iz­rael. 2 Pre­to Dávid nariadil Jóábovi a hod­nos­tárom ľudu: Choďte, spočítaj­te Iz­rael od Beer-Šeby až po Dán a prines­te mi správu, obo­znám­te ma, aby som vedel, koľko ich je. 3 Ale Jóáb po­vedal: Nech Hos­podin pri­dá k svoj­mu ľudu i stok­rát viac, ako ho je. Bez­tak sú všet­ci, pán môj, kráľ, sluhami môj­ho pána. Prečo si to môj pán žiada? Prečo sa má tým Iz­rael pre­viniť? 4 Kráľov roz­kaz Jóába prinútil. Tak sa Jóáb vy­bral, pop­rechodil celý Iz­rael a prišiel do Jeruzalema. 5 Jóáb oznámil Dávidovi počet spočítaného ľudu: všet­kých Iz­rael­cov bolo milión stotisíc mužov schop­ných tasiť meč, Júdej­cov bolo štyris­tosedem­desiat­tisíc mužov schop­ných tasiť meč. 6 Ale Lévího a Ben­jamína nezaviedol medzi nich, lebo Jóábovi sa priečil kráľov roz­kaz. 7 Táto vec sa ne­páčila Bohu, a ranil Iz­rael. 8 Vtedy Dávid po­vedal Bohu: Veľmi som zhrešil, keď som vy­konal túto vec. Teraz však od­pusť svoj­mu sluhovi vinu, lebo som si počínal cel­kom bláz­nivo. 9 Hos­podin hovoril Gádovi, vid­covi Dávidov­mu: 10 Choď a po­vedz Dávidovi: Tak­to vraví Hos­podin: Pred­kladám ti tri veci. Zvoľ si z nich jed­nu, ktorú ti mám vy­konať. 11 Nato šiel Gád k Dávidovi a po­vedal mu: Tak­to vraví Hos­podin: Vy­ber si: 12 buď tri roky hladu, alebo tri mesiace porážky pred tvojimi ne­priateľmi, takže by ťa stíhal meč ne­priateľov, alebo tri dni meča Hos­podinov­ho a moru v krajine, takže by an­jel Hos­podinov pus­tošil na celom území Iz­raela. Teraz sa roz­hod­ni, čo mám od­kázať Tomu, ktorý ma po­slal. 13 Dávid po­vedal Gádovi: Veľmi mi je úz­ko. Nech upad­nem do ruky Hos­podinovej, lebo veľmi veľké je Jeho milo­sr­den­stvo, len nech ne­upad­nem do ruky človeka! 14 Tak do­pus­til Hos­podin na Iz­rael mor, takže pad­lo z Iz­raela sedem­desiat­tisíc mužov. 15 Boh vy­slal an­jela do Jeruzalema, aby ho pus­tošil. Ako tak pus­tošil, po­zrel sa Hos­podin a oľutoval po­hromu. Po­vedal an­jelovi-zhub­covi: Do­sť už! Za­drž ruku! An­jel Hos­podinov vtedy stál pri hum­ne Jebúsej­ca Or­nána. 16 Keď Dávid po­z­dvihol oči, videl an­jela Hos­podinov­ho stáť medzi zemou a nebom s vy­taseným mečom v ruke, smerujúcim na Jeruzalem. Vtedy padol Dávid i starší, odetí vrecovinou, na tvár. 17 Dávid po­vedal Bohu: Ja som nariadil spočítať ľud. Zhrešil som a do­pus­til sa zlého. Čo však urobilo toto stádo? Hos­podine, Bože môj, nech Tvoja ruka úderom zhub­ne za­siah­ne mňa a dom môj­ho ot­ca, ale nie Tvoj ľud. 18 Vtedy an­jel Hos­podinov pri­kázal Gádovi po­vedať Dávidovi, aby šiel a po­stavil ol­tár Hos­podinovi na hum­ne Jebúsej­ca Or­nána. 19 Dávid šiel na výz­vu Gádovu, ktorú po­vedal v mene Hos­podinovom. 20 Keď sa Or­nán ob­rátil, uvidel an­jela. Jeho štyria synovia, ktorí boli s ním, sa skryli. Or­nán práve mlátil pšenicu. 21 Dávid podišiel až k Or­nánovi. Keď sa Or­nán ob­zrel a videl Dávida, vy­šiel z hum­na a klaňal sa mu tvárou k zemi. 22 Tu Dávid po­vedal Or­nánovi: Daj mi tú holo­hum­nicu, aby som na nej po­stavil ol­tár Hos­podinovi. Daj mi ju za peniaze v pl­nej hod­note, po­tom od­stúpi záhuba od ľudu. 23 Nato po­vedal Or­nán Dávidovi: Vez­mi si; nech môj pán, kráľ, urobí, čo sa mu páči. Aj­hľa, dávam i dobytok na spaľované obete, cepy na palivo i pšenicu na po­kr­movú obeť; všet­ko dám. 24 Ale kráľ Dávid po­vedal Or­nánovi: Nie! Od­kúpim to iba za pl­nú hod­notu. Ne­vez­mem pred­sa to, čo je tvoje, pre Hos­podina, ani ne­prinesiem spaľovanú obeť, ktorá je za­dar­mo. 25 Dávid dal Or­nánovi za to mies­to zlato vo váhe šesťs­to šekelov. 26 Tam po­stavil Dávid Hos­podinovi ol­tár, na ktorom prinášal spaľované obete a obete spoločen­stva. Keď vzýval Hos­podina, od­povedal mu ohňom z neba, ktorý zo­stúpil na ol­tár spaľovanej obete. 27 Po­tom Hos­podin pri­kázal an­jelovi za­strčiť si meč do pošvy. 28 Keď Dávid videl, že mu Hos­podin na hum­ne Jebúsej­ca Or­nána od­povedal, obetoval tam. 29 No Hos­podinov príbytok, čo zhotovil Mojžiš na púšti, a ol­tár na spaľované obete boli toho času na výšine v Gibeóne. 30 Ale Dávid ne­mohol odísť k nemu hľadať Boha, lebo bol predesený mečom an­jela Hos­podinov­ho.