Evanjelický1. Kronická9

1. Kronická

Obyvatelia Jeruzalema1 Všet­ci Iz­rael­ci boli za­značení do rodového zo­znamu, a hľa, za­písaní sú v Knihe iz­rael­ských a jud­ských kráľov. Pre svoju ne­ver­nosť boli od­vlečení do Babylonie. 2 Pr­vot­ní obyvatelia, ktorí bývali vo svojom vlast­níc­tve, vo svojich mes­tách, boli: Iz­rael­ci, kňazi, levíti a chrámoví ne­voľníci. 3 V Jeruzaleme bývali nie­ktorí z Júdej­cov, Ben­jamín­cov, Ef­rajim­cov a Menašše­ov­cov. 4 Útaj, syn Amíhúda, syna Omrího, syna Im­rího, syna Báního, zo synov Pereca, syna Júdov­ho. 5 Zo Šilón­cov: pr­vorodenec Asája a jeho synovia. 6 Zo Zerachov­cov: Jeúél a ich bratia, šesťs­todeväťdesiat. 7 Z Ben­jamín­cov: Sal­lú, syn Mešul­láma, syna Hodav­ju, syna Hasenu­ov­ho, 8 ďalej Jib­nejá, syn Jeróchámov, Élá, syn Uzzího, syna Mich­rího, Mešul­lám, syn Šefat­ju, syna Reúéla, syna Jib­nijov­ho, 9 a ich bratia podľa ich rodov: deväťs­topäťdesiatšesť. Všet­ci títo mužovia boli predák­mi svojich rodín. 10 Z kňazov: Jedaja, Jehójáríb, Jáchín, 11 Azar­ja, syn Chil­kíju, syna Mešul­láma, syna Cádóka, syna Merájóta, syna Achítúba, pred­staveného domu Božieho. 12 Adája, syn Jerocháma, syna Pašchura, syna Mal­kijov­ho, Maasaj, syn Adíéla, syna Jach­zéru, syna Mešul­láma, syna Mešil­lémíta, syna Im­mérov­ho. 13 Ich bratia, predáci rodín, spolu tisíc­sedem­stošesťdesiat, mužovia schop­ní výkonu služby v Božom dome. 14 Z levítov Šemaja, syn Chaššúba, syna Az­ríkáma, syna Chašab­ju z Meráríov­cov, 15 Bak­bakar, Chereš, Gálál, Mat­tan­ja, syn Míchu, syna Zich­rího, syna Ásáfov­ho, 16 Obad­ja, syn Šemaju, syna Gálála, syna Jédútúnov­ho, Berech­ja, syn Ásu, syna El­kánov­ho, ktorý býval v dedinách ne­tófát­skych. 17 Vrát­nici: Šal­lúm, Ak­kúb, Tal­món, Achímán a jeho bratia. Predákom bol Šal­lúm. 18 Do­posiaľ strážil v kráľov­skej bráne na východe. Oni sú vrát­nik­mi z tábora levítov. 19 Šal­lúm, syn Kórého, syna Eb­jásáfa, syna Kórachov­ho, a bratia z jeho rodiny, Kórachov­ci boli ustanovení na výkon služby ako strážcovia prahov stán­ku. Ich ot­covia boli nad táborom Hos­podinovým ako strážcovia vchodu. 20 Pin­chás, syn Eleázárov, bol kedysi pred­tým ich pred­staveným. Hos­podin bol s ním. 21 Zechar­ja, syn Mešelem­jov, bol vrát­nikom pri vchode do svätos­tán­ku. 22 Všet­kých, ktorí boli vy­bratí za vrát­nikov pri prahoch, bolo dve­stod­vanásť. Do zo­znamu boli za­písaní vo svojich osadách. Dávid a videc Samuel ich do­sadili pre ich spoľah­livosť. 23 Oni a ich synovia držali stráž nad bránami domu Hos­podinov­ho, stanového príbyt­ku. 24 Na štyri strany boli vrát­nici: na východ, západ, sever a juh. 25 Ich bratia, bývajúci v osadách, mali pri­chádzať z času na čas na sedem dní s nimi, 26 pre­tože títo štyria hlav­ní vrát­nici boli stále zau­jatí po­vin­nosťou. Tí boli levíti. Im zverili komory a po­klad­nicu domu Božieho. 27 Nocúvali v okolí domu Božieho, pre­tože im bola zverená stráž a každé ráno museli ot­várať. 28 Nie­ktorí z nich boli ustanovení nad boho­služob­ným náčiním. Pres­ne toľko ho totiž prinies­li, koľko ho od­nies­li. 29 Iní z nich boli zasa ustanovení nad nádobami a nad rôz­nym po­svät­ným náradím, nad jem­nou múkou, vínom, olejom, nad kadid­lom a nad von­nými bal­zamami. 30 Nie­ktorí z kňazs­tva pri­pravovali mas­ti na von­né bal­zamy. 31 Mat­tit­ja, jeden z levítov, pr­vorodenec Kórachov­ca Šal­lúma, mal na staros­ti výrobu pečiva. 32 Nie­ktorí Kehátov­ci, ich bratia, boli ustanovení nad príp­ravou pred­kladaných chlebov pre každý deň sviatočného od­počin­ku. 33 Toto sú speváci, predáci levít­skych rodín. Bývali v komorách, oslobodení od iných po­vin­nos­tí, lebo vo dne i v noci boli zaťažení prácou. 34 Boli rodin­nými predák­mi levítov podľa svojich rodov, a ako predáci bývali v Jeruzaleme. Rodokmeň Saulov35 V Gibeóne bývali: otec Gibeóna Jeíél - meno jeho ženy bolo Maachá, 36 jeho pr­vorodený syn Ab­dón, ďalej Cúr, Kíš, Baal, Nér, Nádáb, 37 Gedór, Ach­jó, Za­char­ja a Mik­lót. 38 Mik­lót splodil Šimeáma. Oni tiež bývali pri svojich bratoch v Jeruzaleme oproti svojim bratom. 39 Nér splodil Kíša, Kíš splodil Sau­la, Saul splodil Jonatána, Mal­kíšúu, Abínádába a Ešbaala. 40 Jonatánov syn bol Meríbaal a Meríbaal splodil Míchu. 41 Synovia Míchovi: Pítón, Melech, Tach­réa a Ácház. 42 Acház splodil Jaeru, Jaera splodil Álemeta, Az­máveta a Zim­rího. Zim­rí splodil Mócu. 43 Móca splodil Bineu. Jeho syn bol Refája, jeho syn Eleása, jeho syn Ácel. 44 Ácel mal šesť synov. Toto sú ich mená: Az­ríkám, Bóch­rú, Jišmáél, Šear­ja, Óbad­ja a Chánán. Toto boli synovia Ácélovi.