Evanjelický1. Kronická23

1. Kronická

Zadelenie kňazov, levítov a úradníkov1 Keď Dávid zo­starel a na­sýtil sa vekom, ustanovil svoj­ho syna Šalamúna za kráľa nad Iz­raelom. 2 Zhromaždil všet­kých iz­rael­ských hod­nos­tárov, kňazov a levítov. 3 Keď boli sčítaní levíti od trid­saťročných na­hor, počet prís­lušníkov podľa ich hláv bol trid­saťosem­tisíc mužov, Dávid po­vedal: 4 Z tých­to som po­veril vedením služby pri dome Hos­podinovom dvad­saťštyritisíc, za úrad­níkov a sud­cov šesť tisíc, 5 štyritisíc za vrát­nikov a štyritisíc za tých, ktorí budú chváliť Hos­podina na nás­trojoch, ktoré som zhotovil na chválo­spev. 6 Po­tom ich Dávid roz­delil na od­delenia podľa Lévího synov: Géršóna, Keháta a Merárího. 7 Ku Géršónov­com pat­rili: Laedán a Šimeí. 8 Synovia Laedánovi: predák Jechíél, ďalej Zétám a Jóél, traja. 9 Synovia Šimeího: Šelómít, Chazíél a Hárán, traja. Títo boli predák­mi rodín Laedánových. 10 Synovia Šimeího: Jachat, Zíza, Jeúš a Bería. To boli štyria synovia Šimeího. 11 Jachat bol predákom, Zíza druhým, Jeúš a Bería ne­mali veľa synov, takže tvorili jed­nu rodinu, jed­nu triedu. 12 Synovia Kehátovi: Am­rám, Jis­hár, Cheb­rón a Uzzíél, štyria. 13 Synovia Am­rámovi: Áron a Mojžiš. Áron bol však od­delený, aby on i jeho synovia po­sväcovali veľs­vätyňu naveky, aby kadievali pred Hos­podinom, slúžili Mu a v Jeho mene požeh­návali naveky. 14 Synovia Mojžiša, muža Božieho, boli však pri­počítaní ku kmeňu Lévího. 15 Synovia Mojžišovi boli: Géršóm a Elíezer. 16 Po­tom­stvo Géršóma: predák Šebúél. 17 Po­tom­stvo Elíezerovo: predák Rechab­ja; iných synov Elíezer ne­mal. Rechab­jových synov bolo veľmi mnoho. 18 Synovia Jis­hárovi: Šelomít, predák. 19 Synovia Cheb­rónovi: Jerija, predák, Amar­ja druhý, Jachazíél tretí, Jekameám štvr­tý. 20 Synovia Uzzíélovi: Mícha predák, Jiššija druhý. 21 Synovia Merárího: Mach­lí a Múší. Synovia Mach­lího: Eleázár a Kíš. 22 Keď zo­mrel Eleazár, nezanechal po sebe synov, ale len dcéry; tie si po­brali synovia Kíšovi, ich príbuz­ní. 23 Synovia Múšího: Mach­lí, Éder a Jerémót, traja. 24 To boli synovia Lévího podľa ich rodín, rodin­ní predáci, ako boli spočítaní podľa počtu mien, podľa ich prís­lušníkov, za­mest­naní v službe domu Hos­podinov­ho, od dvad­saťročných vy­ššie. 25 Lebo Dávid po­vedal: Hos­podin, Boh Iz­raela, za­bez­pečil svoj­mu ľudu mier a usíd­lil sa naveky v Jeruzaleme. 26 Ani levíti ne­musia viac nosiť príbytok a všet­ko náčinie k jeho službe. 27 Podľa ne­skorších Dávidových po­kynov boli totiž za­hr­nutí do počtu levítov iba dvad­saťroční a starší - 28 ale ich mies­to bude po ruke Áronových synov v službe pri Hos­podinovom dome: do­zerať na ná­dvoria, komory, očisťovanie všet­kého svätého a na služob­né úkony v dome Božom; 29 starať sa o pred­ložené chleby, jem­nú múku, po­kr­movú obeť, nek­vasené plac­ky, pan­vicu, miesenie ces­ta a o všet­ky duté a dĺžkové miery. 30 Každé ráno majú pri­stúpiť, vzdať vďaku a chválu Hos­podinovi; takis­to večer; 31 i pri každom obetovaní zápalov pre Hos­podina: v dni sviatočného od­počin­ku v nov­mesiacoch a na sviat­ky podľa počtu, ako to vy­žadoval zákon; to bolo ich stálou po­vin­nosťou pred Hos­podinom. 32 Majú sa starať o ob­sluhu svätos­tán­ku, ob­sluhu svätyne a o ob­sluhu synov Áronových, svojich bratov, pri službe v dome Hos­podinovom.