Evanjelický1. Kronická24

1. Kronická

Dávidovo vojsko v Chebróne
Triedy kňazov
1 Po­tom­kovia Áronovi mali svoje od­delenia. Synovia Áronovi: Nádáb, Abíhú, Eleázár a Ítámár. 2 Nádáb a Abíhú zo­mreli pred svojím ot­com. Keďže ne­mali synov, kňaz­ský úrad za­stával Eleázár a Ítámár. 3 Dávid po­tom za­delil Eleázára a jeho syna Cádóka a Ítámára a jeho syna Achímelecha do ich služob­ných tried. 4 Zis­tilo sa, že Eleázárov­ci majú viac mužs­kých prís­lušníkov ako Ítámárov­ci. Za­delili ich tak, že synom Eleázára pri­pad­lo šest­násť rodin­ných predákov a synom Ítámára osem rodin­ných predákov. 5 Tých­to i tam­tých podelili lósom, pre­tože hod­nos­tár­mi svätyne a Božími hod­nos­tár­mi boli i zo synov Eleázárových i zo synov Ítámárových. 6 Šemajá, syn Ne­taneélov, pisár z kmeňa Lévího, za­písal ich v prítom­nos­ti kráľa, hod­nos­tárov, kňazov Cádóka, Achímelecha, syna Eb­játárov­ho, a predákov kňaz­ských a levít­skych rodín: jed­na rodina bývala vy­losovaná z Eleázára a jed­na z Ítámára. 7 Pr­vý lós padol na Jójáríba, druhý na Jedaju, 8 tretí na Cháríma, štvr­tý na Se­oríma, 9 piaty na Mal­kiju, šies­ty na Mijámína, 10 sied­my na Hak­kóca, ôs­my na Abiju, 11 deviaty na Jéšúu, desiaty na Šechan­ju, 12 jedenás­ty na El­jášiba, dvanás­ty na Jákíma, 13 trinás­ty na Chup­pu, š­tr­nás­ty na Ješebába, 14 pät­nás­ty na Bil­gu, šest­nás­ty na Im­méra, 15 sedem­nás­ty na Chezíra, osem­nás­ty na Hap­picéca, 16 devät­nás­ty na Petach­ju, dvad­siaty na Jechez­kéla, 17 dvad­siaty pr­vý na Jáchína, dvad­siaty druhý na Gámúla, 18 dvad­siaty tretí na Delaju, dvad­siaty štvr­tý na Maaz­ju. 19 To je ich služob­né za­triedenie pre na­stupovanie do domu Hos­podinov­ho podľa poriad­ku, za­vedeného Áronom, ich pra­ot­com, ako mu pri­kázal Hos­podin, Boh Iz­raela. 20 Z os­tat­ných po­tom­kov Lévího: zo synov Am­ráma: Šúbáél, zo synov Šúbáéla: Jech­deja, 21 z Rechab­ja, zo synov Rechab­jových: predák Jiššíja. 22 Z Jis­hárov­cov: Šelómót; zo synov Šelómóta: Jáchat. 23 Synovia Cheb­rónovi: Jerija pr­vý, Amar­ja druhý, Jachazíél tretí. Jekameám štvr­tý. 24 Syn Uzzíélov: Mícha; zo synov Míchu: Šámír. 25 Brat Míchov: Jiššija, zo synov Jiššiju: Zechar­ja. 26 Synovia Merárího: Mach­lí a Múší a synovia Jaaziju, jeho syna. 27 Synovia Merárího po synovi Jaazijovi: Šóham, Za­kkúr a Ib­rí. 28 Z Mach­lího: Eleázár, ktorý ne­mal synov. 29 Z Kíša: syn Kíšov: Jerach­meél. 30 Synovia Múšího: Mach­lí, Éder a Jerímot. To sú levíti podľa rodín. 31 Aj oni losovali ako ich bratia, synovia Áronovi, pred kráľom Dávidom, Cádókom, Achímelechom a predák­mi kňaz­ských a levít­skych rodín; a to pop­red­né rodiny i menej výz­nam­ní bratia.