EkumenickýJoel1

Joel

Výzva na nárek1 Slovo Hos­podina, ktoré za­znelo Jo­elovi, synovi Petúela. 2 Zbys­trite sluch všet­ci obyvatelia krajiny. Počuj­te toto, starší, stalo sa niečo podob­né za vašich čias alebo za čias vašich ot­cov? 3 Rozp­rávaj­te o tom svojim synom a vaši synovia svojim synom a ich synovia ďalšiemu po­koleniu. 4 Čo os­talo po húseniciach, požrali kobyl­ky; čo os­talo po kobyl­kách, požrali chrús­ty; čo os­talo po chrús­toch, požrali koníky. 5 Pre­buďte sa, opil­ci, a plačte! Kvíľte, všet­ci pijani vína, nad mladým vínom, lebo vám je odňaté od úst. 6 Veď k mojej krajine pri­tiahol národ, moc­ný a bez počtu. Má zuby ako lev a tesáky ako levica. 7 Môj vinič zmenil na púšť, polámal moje figov­níky, olúpal ich a za­hodil, ich ratoles­ti zbeleli. 8 Kvíľ ako vrecovinou opásaná pan­na v smútku nad snúben­com svojej mlados­ti. 9 Vy­stane obet­ný dar i nápojová obeta v dome Hos­podina. Trúch­lia kňazi, ktorí slúžia Hos­podinovi. 10 Spus­tošené je pole, trúch­li roľa, lebo je znivočené obilie. Vy­schol mušt a vy­sušil sa olej. 11 Oráči, môžete sa han­biť! Vinoh­rad­níci, kvíľte kvôli pšenici a jačmeňu, lebo žat­va na poli vy­šla nav­nivoč. 12 Vinič vy­schol, figov­ník zvädol, granátov­ník, pal­ma, jab­loň a všet­ky stromy na poli po­vy­sychali. Veď po­vy­sychalo to, z čoho ľudia mávali radosť. Výzva na pokánie13 Kňazi, opášte sa a nariekaj­te! Vy, ktorí ob­sluhujete ol­tár, kvíľte! Vstúp­te a nocuj­te v smútočnej vrecovine, služob­níci môj­ho Boha! Veď domu vášho Boha sa odo­piera po­kr­mová i nápojová obeta. 14 Vy­hlás­te po­svät­ný pôst! Zvolaj­te sláv­nost­né zhromaždenie! Zhromaždite starších, všet­kých obyvateľov krajiny do domu Hos­podina, vášho Boha, a volaj­te o pomoc k Hospodinovi! 15 Ach, čo to za deň, veď blíz­ko je deň Hos­podina! Príde ako skaza od Všemohúceho. 16 Či nie je nám priamo pred očami odňatý po­krm, radosť a jasot z domu nášho Boha? 17 Semeno sa scvr­k­lo pod hrudami, stodoly spust­li, sýp­ky sa zbúrali, lebo obilie uschlo. 18 Ach, ako bučí dobytok, trápia sa stáda rožného stat­ku, lebo ne­majú pašu; aj stáda oviec hynú. 19 K tebe, Hos­podin, volám, lebo oheň strávil step­né pas­tviny a plameň spálil všet­ky stromy na poli. 20 Aj poľné zvieratá po tebe prah­nú, lebo vy­sch­li vod­né toky a oheň strávil step­né pas­tviny.

EkumenickýJoel1

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček