Ekumenický2. Tesalonickým3

2. Tesalonickým

Modlite sa za nás1 Na­pokon, bratia, mod­lite sa za nás, aby sa Pánovo slovo rých­lo šírilo a oslavovalo všade tak ako u vás, 2 aby sme boli vy­tr­hnutí z moci nečest­ných a zlých ľudí. Veď všet­ci ne­majú vieru. 3 No ver­ný je Pán, ktorý vás utvr­dí a ochráni pred zlom. 4 Dôverujeme vám v Pánovi, že konáte a budete konať, čo vám pri­kazujeme. 5 A Pán nech vedie vaše srd­cia k Božej lás­ke a ku Kris­tovej tr­pez­livos­ti. Výstraha pred lenivosťou6 Pri­kazujeme vám, bratia, v mene nášho Pána Ježiša Kris­ta, aby ste sa stránili každého brata, ktorý žije ne­poriad­ne, a nie podľa podania, ktoré ste prijali od nás. 7 Sami totiž viete, ako nás treba na­podobňovať, pre­tože sme nežili medzi vami ne­poriad­ne. 8 Chlieb sme od ni­koho za­dar­mo nejed­li, ale dňom i nocou sme ťažko a na­máhavo pracovali, aby sme neboli na ťar­chu ni­komu z vás. 9 Nie že by sme na to ne­mali právo, ale aby sme boli pre vás vzorom, ktorý máte na­podobňovať. 10 A keď sme boli u vás, pri­kazovali sme vám: Ak nie­kto nech­ce pracovať, nech ani neje! 11 Počúvame totiž, že nie­ktorí medzi vami žijú ne­poriad­ne, nič nerobia, ale za­oberajú sa zbytočnosťami. 12 Takým pri­kazujeme a na­pomíname ich v Pánovi Ježišovi Kris­tovi, aby po­koj­ne pracovali, a tak jed­li svoj chlieb. 13 Vy však, bratia, ne­ochabuj­te v konaní dob­ra. 14 Ak nie­kto ne­pos­lúch­ne naše slovo v tomto lis­te, toho si po­značte a ne­stretávaj­te sa s ním, nech sa han­bí. 15 Ne­po­kladaj­te ho však za ne­priateľa, ale na­pomínaj­te ho ako brata. Požehnanie16 Sám Pán po­koja nech vám dá po­koj vždy a vo všet­kom. Pán nech je s vami všet­kými! 17 Po­zdrav je písaný mojou, Pav­lovou, rukou, ktorý je overením každého lis­tu. Tak vždy píšem. 18 Milosť nášho Pána Ježiša Kris­ta nech je s vami všet­kými.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček