Ekumenický2. Tesalonickým2

2. Tesalonickým

Znamenia Pánovho príchodu1 Po­kiaľ ide o príchod nášho Pána Ježiša Kris­ta a nášho zhromaždenia sa okolo neho, prosíme vás, bratia, 2 nedaj­te sa tak ľah­ko vy­viesť z rovnováhy a za­strašiť nijakým duchom ani slovom, ani lis­tom, údaj­ne naším, ako by už bol na­stal Pánov deň. 3 Nech vás ni­kto ne­zvedie nijakým spôsobom. Veď najprv musí na­stať od­pad­nutie od Boha a zjaví sa človek ne­právos­ti, syn za­tratenia, 4 ktorý sa protiví a po­vyšuje nad všet­ko, čo ne­sie Božie meno alebo je pred­metom úc­ty, a to tak, že sa po­sadí do Božieho chrámu a bude sa vy­dávať za Boha. 5 Ne­pamätáte sa, že som o tom už hovoril, keď som bol u vás? 6 A teraz viete, čo ho zdržiava, aby sa zjavil skôr, ako na­stane jeho čas. 7 To tajom­stvo ne­právos­ti už pôsobí, ale len skryte, do­kiaľ nebude od­stránený ten, čo tomu za­braňuje. 8 A po­tom sa zjaví ten bez­božník, ktorého Pán Ježiš za­hubí dychom svojich úst a zničí svojím sláv­nym príchodom; 9 toho, čo príde pôsobením satana s celou jeho mocou, znameniami a lživými zá­zrak­mi, 10 a všemožnou ne­právosťou bude zvádzať tých, čo hynú, pre­tože ne­prijali lás­ku k pravde, aby boli spasení. 11 Pre­to Boh na nich zo­siela moc bludu, aby uverili lži 12 a boli od­súdení všet­ci, čo ne­verili prav­de, ale si obľúbili ne­právosť. Povolaní na spásu13 My však sme po­vin­ní ustavične ďakovať Bohu za vás, bratia Pánom milovaní, že si vás Boh vy­volil ako pr­vých na spásu a po­svätil Duchom a vierou v pravdu. 14 K tomu vás po­volal i naším evan­jeli­om, aby ste zís­kali slávu nášho Pána Ježiša Kris­ta. 15 Tak teda, bratia, pev­ne stoj­te a držte sa podania, ktoré ste prijali či už naším slovom, či lis­tom. 16 Ale sám náš Pán Ježiš Kris­tus a Boh, náš Otec, ktorý si nás za­miloval a v milosti nám dal večnú útechu a dob­rú nádej, 17 nech po­teší vaše srd­cia a upev­ní ich v každom dob­rom skut­ku a slove.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček