Ekumenický1. Timoteovi1

1. Timoteovi

Pozdrav1 Pavol, apoštol Kris­ta Ježiša z poverenia Boha, nášho spasiteľa, a Kris­ta Ježiša, našej nádeje, 2 Timotejovi, svoj­mu pravému synovi vo viere: Milosť, milo­sr­den­stvo, po­koj od Boha Otca a od Kris­ta Ježiša, nášho Pána. Varovanie pred falošnou náukou3 Prosím ťa, ako som ťa žiadal, keď som od­chádzal do Macedón­ska, aby si zo­stal v Efeze a na­pomínal určitých ľudí, nech nešíria ne­pravé učenie. 4 Nech sa neza­oberajú báj­kami a nekonečnými rodok­meňmi, ktoré vy­volávajú skôr hád­ky a ne­slúžia Božiemu poriad­ku spásy vo viere. 5 Cieľom takéhoto na­pomínania je lás­ka prameniaca z čistého srd­ca, z dobrého svedomia a úp­rim­nej viery. 6 Od nich sa nie­ktorí od­vrátili a uchýlili sa k prázdnym rečiam. 7 Chcú byť učiteľmi zákona, ale nechápu ani čo hovoria, ani čo tak pre­svedčivo tvr­dia. 8 Vieme však, že zákon je dob­rý, ak ho človek po­užíva podľa jeho zámeru, 9 ak si uvedomuje, že zákon nie je určený spravod­livému, ale pre tých, čo pre­stupujú zákon, pre vzdorovitých, bez­božných a hriešnikov, pre nehaneb­níkov a svetákov, pre ot­cov­rahov a vrahov matiek a vôbec pre vrahov, 10 pre smil­níkov, pre súložníkov mužov, pre ob­chod­níkov s ľuďmi, pre luhárov a krivo­prísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa ešte prieči zdravému učeniu 11 podľa evan­jelia slávy požeh­naného Boha, ktoré mi bolo zverené. Vďaka za Božie milosrdenstvo12 Vzdávam vďaku Ježišovi Kris­tovi, nášmu Pánovi, ktorý ma po­sil­nil, lebo ma uznal za ver­ného a ustanovil ma do služby, 13 mňa, ktorý som sa pred­tým rúhal, bol som prena­sledovateľ a násil­ník. Do­stalo sa mi však milo­sr­den­stva, lebo som konal z nevedomosti v neviere. 14 Nad­mieru sa však roz­hoj­nila milosť nášho Pána s vierou a lás­kou, ktoré sú v Ježišovi Kris­tovi. 15 Toto slovo je spoľah­livé a za­slúži si byť ú­pl­ne prijaté: Ježiš Kris­tus prišiel na svet spasiť hriešnikov. Ja som pr­vý z nich. 16 Ale do­stalo sa mi milo­sr­den­stva pre­to, aby na mne ako na pr­vom Ježiš Kris­tus ukázal celú svoju zhovievavosť, aby to slúžilo ako prí­klad pre tých, čo v neho uveria, a aby tak zís­kali večný život. 17 Kráľovi vekov, ne­pominuteľnému, ne­viditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen. 18 Dávam ti ten­to príkaz, syn môj, Timotej, v súlade s predchádzajúcimi proroc­tvami o tebe, aby si po­mocou nich bojoval dob­rý boj, 19 aby si mal vieru a dob­ré svedomie, ktoré nie­ktorí za­vr­h­li a tak stros­kotali vo viere. 20 Medzi nimi je Hymene­us a Alexan­der, ktorých som odo­vzdal satanovi, aby sa od­nau­čili rúhať.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček