Bible21Efeským4

Efeským

Jedno tělo, jeden Duch1 Jako vězeň v Pánu vás tedy pro­sím, abys­te svým živo­tem děla­li čest tomu po­vo­lání, které jste při­ja­li. 2 Buď­te vž­dy pokorní a mírní, trpě­livě se navzájem snášej­te v lás­ce 3 a usi­lu­j­te za­chovávat jedno­tu Du­cha, spo­jeni pou­tem poko­je. 4 Je jedno tělo a je­den Duch, jed­na na­děje, k níž jsme byli po­vo­láni, 5 je­den Pán, jed­na ví­ra, je­den křest, 6 je­den Bůh a Otec všech, který je nade všech­ny a skrze všech­ny a ve všech. 7 Každé­mu jednot­livé­mu z nás byla dá­na mi­lost pod­le mí­ry Kri­stova ob­da­rování. 8 Písmo pře­ce říká: „Vystoupil do výšin, zmocnil se zajatých, dary li­dem rozdělil.“ 9 To, že „vy­stou­pi­l“ , mu­sí zna­menat, že před­tím také se­stou­pil do­lů na zem. 10 Ten, který se­stou­pil, je právě ten, který vy­stou­pil vy­soko nad všech­na ne­besa, aby na­plnil všech­no. 11 To on roz­dal své dary – apošto­ly, pro­roky, evange­lis­ty, pastýře a uči­te­le – 12 pro přípravu svatých k dílu služ­by, aby se Kri­stovo tělo bu­dovalo, 13 abychom na­ko­nec všich­ni do­spě­li k jedno­tě ví­ry a po­znání Božího Sy­na, k doko­nalé­mu lid­ství, k plné míře Kri­stovy do­spě­losti. 14 Ne­smí­me pro­to na­dále zůstat ne­mluvňa­ty zmítaný­mi a unášený­mi kde­jakým po­ryvem učení, lid­s­kou pro­hnaností a vy­chyt­ralým sváděním k blu­du. 15 Místo toho má­me mlu­vit prav­du v lás­ce a v každém ohle­du růst v Krista, který je hlavou. 16 Z něj ce­lé tělo, spo­jené a svázané po­mo­cí všech tkání, ros­te a bu­duje se v lás­ce, když každá jednot­livá část plní úkol, který jí náleží. Staré a nové já17 Naléhavě vás pro­to v Pánu vy­zývám, abys­te už neži­li jako po­hané pod­le svých marných myšlenek. 18 Ne­vědo­most pra­menící z je­jich zatvrze­lého srd­ce jim za­temni­la my­sl, takže jsou od­cizení od Božího živo­ta. 19 Otupě­li a od­da­li se ne­styda­tosti; pá­chají vše­možnou nečisto­tu, ale ne­mo­hou se na­sy­tit. 20 Tomu jste se však od Krista nenauči­li! 21 Poněvadž jste ho us­lyše­li a po­zna­li prav­du, která je v Ježíši, 22 od­hoď­te už svůj dřívější způsob živo­ta i to staré já, které je zkažené a plné klamných tužeb. 23 Obnovuj­te du­cha své mys­li 24 a ob­lékně­te se do nového člověka stvořeného k Boží­mu ob­ra­zu, plného sprave­dlnosti, sva­tosti a prav­dy. 25 Od­hoď­me tedy lež a každý „říkej­me je­den druhé­mu prav­du“ – jsme pře­ce údy téhož tě­la! 26 „Hněvá­te-li se, nehřešte; “ zkroť­te svůj hněv, než slun­ce za­padne. 27 Ne­dávej­te místo ďáblu. 28 Zloděj ať přestane krást a za­čne pracovat. Ať se slušně živí vlastní­ma ruka­ma, aby se měl oč podě­lit s tím, kdo má nou­zi. 29 Z vašich úst ať ne­vy­chází nic zlého; vaše slova ať jsou dob­rá, po­si­lu­jící tam, kde je po­tře­ba, a uži­tečná těm, kdo je us­lyší. 30 Ne­zar­mu­cuj­te svatého Božího Du­cha, je­hož pečetí jste byli označeni ke dni vy­kou­pení. 31 Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky ať vás opustí spo­lu s veške­rou záští. 32 Buď­te k sobě navzájem las­kaví a mi­lo­srdní. Odpouštěj­te si navzájem, tak jako Bůh v Kri­stu odpustil vám.

Bible21Efeským4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček