Bible21Efeským6

Efeským

1 Dě­ti, po­s­lou­chej­te své ro­diče v Pánu – tak je to správné. 2 „Cti svého otce i matku,“ to je první přikázání se za­s­líbením: 3 „a­by se ti ve­dlo dobře a abys žil dlouho na zemi.“ 4 Vy, ot­cové, ne­d­ráždě­te své dě­ti, ale vy­chovávej­te je v kázni a v Pánově učení. 5 Služebníci, po­s­lou­chej­te své po­zem­ské pá­ny s po­svátnou úctou, s upřímným srd­cem, jako Krista. 6 Ne­s­luž­te naoko jako ti, kdo se chtějí za­lí­bit li­dem, ale jako Kri­stovi služebníci ko­nej­te Boží vů­li ce­lou duší. 7 Služ­te s ochotnou mys­lí jako Pánu, a ne li­dem. 8 Věz­te, že coko­li kdo uči­nil dob­rého, za to do­stane odpla­tu od Pá­na, ať už byl ot­rok nebo svo­bodný. 9 Vy, páni, se k nim chovej­te také tak. Za­nech­te výhrůžek – ví­te pře­ce, že jak oni, tak i vy má­te Pá­na v ne­besích a ten ne­straní niko­mu. Oblečte Boží zbroj10 Závěrem, po­silně­te se v Pánu a v jeho ne­smírné mo­ci. 11 Ob­leč­te si ce­lou Boží zbroj, abys­te se moh­li po­stavit ďáblovým úkladům. 12 Náš zápas to­tiž není pro­ti krvi a tělu, ale pro­ti vládám, mo­cnos­tem a světovlád­cům přítomné temno­ty, pro­ti du­chovním si­lám zla v ne­bes­kých sférách. 13 Vez­mě­te si ce­lou Boží zbroj, abys­te ve zlý den moh­li odo­lat, všech­no splnit a zůstat stát. 14 Stůj­te přepásáni na bed­rech prav­dou, ob­lečeni pan­cířem sprave­dlnosti a 15 obu­ti připra­veností kázat evange­li­um poko­je. 16 Na­d­to vž­dy tří­mej­te štít ví­ry, jímž bu­dete moci uha­sit všech­ny oh­nivé šípy toho zlého. 17 Vez­mě­te si také přil­bu spa­sení a meč Du­cha, jímž je Boží slovo. 18 Za všech okolností se mod­lete v Du­chu; pro­to vž­dy vy­trvale bdě­te a v každé své mod­lit­bě a prosbě se mod­lete za všech­ny svaté. 19 Mod­lete se i za mne, aby mi bylo dáno slovo, abych mohl otevřít ús­ta a směle ozna­movat tajem­ství evange­lia 20 (je­hož vy­s­lan­cem jsem v těch­to řetězech), abych je hlásal tak směle, jak mám. 21 Chci, abys­te vědě­li, jak se mi daří a co dělám. Všech­no vám to po­ví mi­lovaný bra­tr Tychikos, věrný služebník v Pánu. 22 Po­sílám ho k vám, abys­te se do­zvědě­li, jak se má­me, a aby po­těšil vaše srd­ce. 23 Pokoj všem sou­ro­zen­cům a lás­ka s vírou od Boha Otce a od Pá­na Ježíše Krista. 24 Boží mi­lost a ne­smr­telnost všem, kdo mi­lu­jí naše­ho Pá­na Ježíše Krista! Amen.

Bible21Efeským6

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček