Bible21Efeským2

Efeským

Spaseni milostí1 I vy jste byli mrt­ví ve svých vinách a hříších, 2 ji­mž jste se kdy­si věnova­li pod­le způso­bu to­ho­to svě­ta, pod vlivem ono­ho du­cha, který mo­cně ovládá ovzduší a který nyní působí v ne­po­s­lušných li­dech. 3 My všich­ni jsme kdy­si spo­lu s nimi pod­léha­li svým těles­ným žádo­s­tem. Plni­li jsme přání tě­la a mys­li, a tak jsme svou při­ro­zeností byli od­sou­zeni k Boží­mu hněvu stejně jako ostatní. 4 Ale Bůh je tak ne­smírně mi­lo­srdný! Za­mi­loval si nás tak ve­likou lás­kou, 5 že spo­lu s Kri­stem obživil i nás, mrt­vé ve vinách – jste spa­seni mi­lostí! 6 Spo­lu s ním nás vzkřísil a po­sa­dil na ne­besích v Kri­stu Ježíši, 7 aby svou las­kavostí k nám v Kri­stu Ježíši pro­jevil v bu­dou­cích dobách ne­pře­ko­na­telné bo­hatství své mi­losti. 8 Touto mi­lostí jste skrze ví­ru spa­seni. Není to z vás – je to Boží dar; 9 není to ze skutků, aby se nikdo ne­chlu­bil. 10 Jsme pře­ce jeho dílo! Bůh nás v Kri­stu Ježíši stvořil k dob­rým skutkům, které pře­dem připravil, abychom se jim věnova­li. Pokoj vzdáleným i blízkým11 Pa­ma­tuj­te, že pokud jde o tělo, byli jste původně po­hané (které ti, kdo patří k obříz­ce, ručně vy­ko­nané na těle, na­zývají ne­obřezan­ci). 12 V té době jste byli bez Krista, od­dělení od spo­lečnosti Iz­rae­le, cizí pokud jde o smlou­vy za­s­líbení, bez na­děje a bez Boha na světě. 13 Nyní jste ale v Kri­stu Ježíši! Kdy­si jste byli vzdálení, ale teď jste díky Kri­stově krvi blíz­cí. 14 On sám je náš pokoj; on spo­jil oba tá­bo­ry v jedno a zbořil hrad­bu, která je roz­dělova­la. 15 Vlastním tělem zrušil ne­přá­tel­ství, to­tiž Zákon spočívající v přikázáních a předpisech, aby z těch dvou stvořil sám v sobě jedno­ho nového člověka. Tak­to nám při­ne­sl pokoj. 16 V jednom těle usmířil oba tá­bo­ry s Bo­hem, když svým křížem ukončil je­jich ne­přá­tel­ství. 17 Přišel a vy­hlásil „pokoj vám vzdáleným i pokoj blízkým,“ 18 ne­boť skrze něj může­me všich­ni přistu­po­vat v jednom Du­chu k Ot­ci. 19 A tak již nejste cizin­ci a přis­těhoval­ci, ale spo­luobčané svatých a členové Boží ro­di­ny. 20 Byli jste po­sta­veni na základ apošto­lů a pro­roků, kde je úhelným ka­menem sám Kri­stus Ježíš. 21 V něm se ce­lá stav­ba spo­juje a ros­te ve svatý chrám v Pánu. 22 V něm se i vy spo­lečně bu­dujete, abys­te byli Božím příbytkem v Du­chu.

Bible21Efeským2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček