Bible21Efeským1

Efeským

1 Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, svatým, kteří jsou v Efesu, věrným v Kri­stu Ježíši: 2 Mi­lost vám a pokoj od Bo­ha, naše­ho Ot­ce, a od Pá­na Ježíše Krista. Chvála a sláva3 Požeh­nán buď Bůh a Otec naše­ho Pá­na Ježíše Krista, který nás v Kri­stu požeh­nal veškerým du­chovním požeh­náním v ne­besích! 4 V něm nás vy­vo­lil ještě před stvořením svě­ta, abychom před ním byli svatí a bez­úhonní v lás­ce. 5 Ve své las­kavé vů­li nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli při­ja­ti za jeho vlastní. 6 Chvá­la jemu za tu slavnou mi­lost, kte­rou nás ob­dařil ve svém Mi­lovaném! 7 V něm se nám skrze jeho krev do­stalo vy­kou­pení, to­tiž odpuštění hříchů, pod­le bo­hatství jeho mi­losti, 8 kte­rou nás štědře za­hrnul se vší moud­rostí a pro­zíravostí. 9 Ve své las­kavosti nám dal po­znat tajem­ství své vůle – před­sevzal si, 10 že až se na­plní čas, usku­teční svůj plán a shro­máždí všech­no na nebi i na zemi do jedno­ty v Kri­stu. 11 Právě v něm se i nám do­stalo podílu na vy­vo­lení; byli jsme předurčeni pod­le před­sevzetí To­ho, který roz­hodnutím své vůle působí všech­no. 12 My, kdo jsme složi­li na­dě­ji v Kri­stu, se tedy stává­me jeho chválou a slávou. 13 V něm jste i vy (když jste us­lyše­li slovo prav­dy, to­tiž evange­li­um o vaší spáse, a uvěři­li mu) byli označeni pečetí za­s­líbeného Du­cha svatého. 14 Ten je závdavkem naše­ho dě­dictví: za­ručuje, že Bůh vy­koupí své vlastnictví. Chvá­la a sláva je­mu! Abyste ho znali15 Pro­to také od chvíle, kdy jsem us­lyšel o vaší víře v Pá­na Ježíše a o vaší lás­ce ke všem svatým, 16 ne­přestávám za vás dě­kovat, kdyko­li se o vás zmíním ve svých mod­lit­bách. 17 Kéž vám Bůh naše­ho Pá­na Ježíše Krista, Otec slávy, dá du­cha moud­rosti a zje­vení, abys­te ho zna­li. 18 Kéž osvítí váš vni­třní zrak, abys­te vi­dě­li, k jaké na­dě­ji vás po­vo­lal, jak slavné je bo­hatství jeho dě­dictví mezi svatý­mi 19 a jak ne­pře­ko­na­telně ve­liká je moc, jejímž mo­hutným vlivem působí vůči nám věřícím. 20 Tuto moc dokázal na Kri­stu, když ho vzkřísil z mrt­vých a po­sa­dil po své pravici v ne­besích, 21 vy­soko nad každou vlá­du, mo­cnost, moc a pan­ství i nad každé jméno, které se vy­s­lovuje, ať už v tom­to věku nebo v bu­dou­cím. 22 Bůh „­pod­dal všech­no pod jeho no­hy“ a jako hlavu vše­ho jej dal církvi, 23 která je jeho tělem, to­tiž plností To­ho, který na­plňuje všech­no ve všech.

Bible21Efeským1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček