Bible21Efeským3

Efeským

Kristovo tajemství1 Pro­to jsem já Pavel vězněm Krista Ježíše – pro vás po­ha­ny. 2 Jis­tě jste už slyše­li o mi­losti, kte­rou mi Bůh pod­le svého plánu svěřil pro vás, 3 když mi skrze zje­vení dal po­znat tajem­ství, o němž jsem se už krát­ce zmínil dříve. 4 Během č­tení bu­dete sami moci po­znat, jak ro­zumím Kri­stovu tajem­ství, 5 které Bůh v před­chozích dobách li­dem ne­od­ha­lil, ale nyní je skrze Du­cha zjevil svým svatým apošto­lům a pro­rokům: 6 že to­tiž po­hané jsou skrze evange­li­um spo­ludě­dicové, součásti téhož tě­la a spo­luúčastníci jeho za­s­líbení v Kri­stu Ježíši. 7 To­ho­to evange­lia jsem se stal služebníkem díky Boží mi­losti, jíž jsem byl ob­da­rován, a díky jeho mo­ci, jež ve mně působí. 8 Mně, zdale­ka nejmenší­mu ze všech svatých, byla dá­na ta mi­lost, abych mezi po­ha­ny hlásal Kri­stovo ne­po­psa­telné bo­hatství 9 a abych všem vy­svět­lil jeho plán, to tajem­ství od věků skryté v Bo­hu, Stvoři­te­li vše­ho. 10 Bůh teď chce skrze církev ukázat vládám a mo­cnos­tem v ne­besích svou pře­roz­mani­tou moud­rost. 11 Ten­to svůj od­věký záměr usku­tečnil v Kri­stu Ježíši, našem Pánu – 12 v něm a skrze ví­ru v něj má­me možnost přistu­po­vat k Bohu směle a s důvěrou. 13 Pro­sím te­dy, abys­te ne­klesa­li na mys­li kvů­li mým soužením, ne­boť jsou pro vás, pro vaši slávu. Poznat jeho lásku14 Pro­to klekám na ko­le­na před Ot­cem, 15 je­hož jméno nese veškerá ro­di­na na nebi i na ze­mi. 16 Kéž vás jeho Duch pod­le bo­hatství jeho slávy po­silní ve vašem nit­ru. 17 Kéž Kri­stus pře­bývá skrze ví­ru ve vašich srd­cích! Kéž jste za­kořeněni a ukot­veni v lás­ce, 18 abys­te spo­lu se vše­mi svatý­mi moh­li po­stih­nout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka, 19 a po­znat Kri­stovu lás­ku přesahující chápání, abys­te byli na­plněni do veškeré plnosti Boží. 20 Ten, který v nás působí svou mo­cí, je schopen uči­nit ne­srovna­telně mno­hem více než coko­li, oč pro­sí­me nebo si před­stavuje­me. 21 Jemu buď sláva v církvi a v Kri­stu Ježíši ve všech dobách na věky věků! Amen.

Bible21Efeským3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček