Ekumenický2. Timoteovi3

2. Timoteovi

Ľudia v posledných dňoch1 Uvedom si však, že v posledných dňoch na­stanú ťažké časy. 2 Ľudia budú sebec­kí, budú milovať peniaze, budú chva­staví, na­mys­lení, rúhači, ne­pos­lušní voči rodičom, ne­vďační, bez­božní, 3 nelás­kaví, neľútost­ní, ohovárači, ne­zdržan­liví, bez­ohľad­ní, bez lás­ky k dobru, 4 zrad­covia, neroz­vážni, vy­statovační, viac milujúci roz­koše ako Boha. 5 Budú mať výzor nábožnos­ti, ale jej moc budú popierať. Aj od tých­to sa od­vracaj. 6 Nie­ktorí spomedzi nich totiž vnikajú do domov a pod­maňujú si ľah­ké ženy, obťažené hriech­mi a zmietané roz­ličnými žiadosťami, 7 ktoré sa stále učia, a ni­kdy ne­môžu spoz­nať prav­du. 8 Ako sa Jan­nés a Jam­brés po­stavili proti Mojžišovi, tak sa aj títo ľudia protivia prav­de. Sú to ľudia so skazenou mysľou a ne­o­svedčení vo viere. 9 Ale s ich ús­pech­mi je už koniec, lebo ich nerozum­nosť sa stane zjav­nou všet­kým, ako sa stala aj nerozum­nosť tam­tých dvoch. Posledné poverenie Timotejovi10 Ty si však dô­sled­ne na­sledoval moje učenie, správanie, pred­sav­zatie, vieru, tr­pez­livosť, lás­ku, vy­trvalosť, 11 moje prena­sledovania, utr­penia, ktoré ma pos­tih­li v Antiochii, Ikóniu, Lys­tre. Koľko prena­sledovaní som zniesol! A zo všet­kých ma Pán vy­tr­hol. 12 A všet­ci, čo chcú žiť zbožne v Ježišovi Kris­tovi, budú prena­sledovaní. 13 Ale zlí ľudia a pod­vod­níci budú na­predovať v zlom, budú zvádzať a budú zvádzaní. 14 Ty však zo­staň v tom, čomu si sa na­učil a čo ti je zverené, veď vieš, od koho si sa to na­učil, 15 a pre­tože od det­stva po­znáš sväté Pís­ma, ktoré ti môžu dať múd­rosť na spásu, a to vierou v Ježiša Kris­ta. 16 Celé Pís­mo je Bohom vnuk­nuté a užitočné na učenie, kar­hanie, náp­ravu a výchovu v spravodlivosti, 17 aby Boží človek bol do­konalý a pri­pravený na každé dob­ré dielo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček