Ekumenický2. Timoteovi3,4

2. Timoteovi 3:4

zrad­covia, neroz­vážni, vy­statovační, viac milujúci roz­koše ako Boha.


Verš v kontexte

3 nelás­kaví, neľútost­ní, ohovárači, ne­zdržan­liví, bez­ohľad­ní, bez lás­ky k dobru, 4 zrad­covia, neroz­vážni, vy­statovační, viac milujúci roz­koše ako Boha. 5 Budú mať výzor nábožnos­ti, ale jej moc budú popierať. Aj od tých­to sa od­vracaj.

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

4 zrad­ní, náh­li, nadutí, viacej milujúci roz­koše ako milujúci Boha,

Evanjelický

4 zrad­covia, neroz­vážni, nadutí, milov­níci skôr roz­koší ako Boha.

Ekumenický

4 zrad­covia, neroz­vážni, vy­statovační, viac milujúci roz­koše ako Boha.

Bible21

4 zrád­ci, lehko­my­s­lní, do­mýš­liví, mi­lovníci rozkoše spíše než mi­lovníci Bo­ha.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček