Ekumenický2. Timoteovi2

2. Timoteovi

Dobrý vojak Ježiša Krista1 Ty teda, dieťa moje, po­silňuj sa milosťou v Ježišovi Kris­tovi 2 a to, čo si skr­ze mnohých sved­kov počul odo mňa, pred­kladaj ver­ným ľuďom, ktorí budú schop­ní učiť aj iných. 3 Spolu so mnou znášaj utr­penie ako dob­rý vojak Ježiša Kris­ta. 4 Kto bojuje, ne­mieša sa do záležitos­tí všed­ného života, aby sa za­páčil veliteľovi, ktorý ho najal do služby. 5 A ak nie­kto pre­teká, nedos­tane veniec, ak ne­preteká podľa pravidiel. 6 Roľník, ktorý na­máhavo pracuje, má ako pr­vý do­stať podiel z úrody. 7 Roz­mýšľaj, o čom hovorím. Pán ti dá porozumieť všet­kému. 8 Maj na pamäti Ježiša Kris­ta, vzkrieseného z mŕtvych, z Dávidovho po­tom­stva, podľa môj­ho evan­jelia, 9 pre ktoré znášam utr­penie a do­kon­ca i okovy ako zločinec. Ale Božie slovo nie je spútané. 10 A tak všet­ko znášam pre vy­volených, aby aj oni do­siah­li spásu v Ježišovi Kris­tovi a večnú slávu. 11 Vierohod­né je toto slovo: Ak sme spolu s ním zo­mreli, spolu s ním budeme aj žiť; 12 ak vy­tr­váme, spolu s ním budeme aj kraľovať; ak ho za­prieme, aj on za­prie nás; 13 ak sme ne­ver­ní, on zo­stáva ver­ný, veď ne­môže za­prieť seba samého. Osvedčený pracovník14 Toto pri­pomínaj a dôraz­ne ich varuj pred Bohom, aby sa ne­púšťali do hádok o slová, veď to nie je na nič užitočné; vedie to iba do záhuby tých, čo ich počúvajú. 15 Usiluj sa osvedčiť pred Bohom ako pracov­ník, ktorý sa ne­má za čo han­biť a správ­ne podáva slovo prav­dy. 16 Vy­hýbaj sa bez­božným prázd­nym rečiam, lebo takíto ľudia budú čoraz väčšmi po­stupovať v bezbožnosti. 17 Ich slovo sa bude rozožierať ako rakovina. Pat­ria k nim Hymene­us a Filétus. 18 Oni za­blúdili ďaleko od prav­dy, keď tvr­dia, že zmŕt­vychvs­tanie už bolo, a nivočia vieru nie­ktorých. 19 Ale pev­ný Boží zá­klad stojí a má túto pečať: Pán po­znal tých, čo sú jeho, a: Nech sa od­vráti od ne­právos­ti každý, kto vy­slovuje Pánovo meno. 20 Vo veľkom dome sú nielen zlaté a striebor­né nádoby, ale aj drevené a hlinené; jed­ny slúžia na vznešený cieľ, druhé na všed­ný. 21 Ak sa teda nie­kto očis­tí od tých­to vecí, bude nádobou na vznešený cieľ, po­svätenou, užitočnou Pánovi, pri­pravenou na každé dob­ré dielo. 22 Utekaj pred mladíc­kymi žiadosťami, ponáhľaj sa však za spravod­livosťou, vierou, lás­kou, po­kojom spolu s tými, čo z čistého srd­ca vzývajú Pána. 23 Od­mietaj bláz­nivé a ne­užitočné šk­riep­ky, veď vieš, že vy­volávajú iba rozb­roje. 24 Pánov služob­ník sa však ne­smie púšťať do sporov, ale má byť lás­kavý k všetkým, schop­ný učiť a tr­pez­livý v nešťastí. 25 Musí vedieť vľúd­ne kar­hať protiv­níkov; možno im raz Boh dá konať po­kánie, aby po­znali prav­du 26 a unik­li z diablovho osíd­la, do ktorého sa dali chytiť a boli mu po vôli.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček