Ekumenický2. Timoteovi4

2. Timoteovi

1 Pred Bohom a Ježišom Kris­tom, ktorý bude súdiť živých aj mŕt­vych, ťa za­prisahávam v mene jeho zjavenia a jeho kráľov­stva: 2 Hlásaj slovo, naliehaj v priaznivý i ne­priaz­nivý čas, pre­sviedčaj, kar­haj, po­vzbudzuj so všet­kou tr­pez­livosťou a ponau­čením. 3 Príde totiž čas, keď ľudia ne­znesú zdravú náuku, ale podľa vlast­ných žiados­tí sa budú zháňať za učiteľmi, aby im štek­lili uši, 4 od­vrátia sluch od prav­dy a pri­klonia sa k bájam. 5 Ale ty buď vo všet­kom triez­vy, znášaj út­rapy, konaj dielo hlásateľa evan­jelia a dô­sled­ne plň svoju službu. 6 Ja mám byť už obetovaný, na­stal už čas môj­ho od­chodu. 7 Dob­rý boj som dobojoval, beh som do­končil, vieru som za­choval. 8 Už mám pri­pravený veniec spravod­livos­ti, ktorý mi dá v onen deň Pán, spravod­livý sud­ca, no nie iba mne, ale aj všet­kým, čo s láskou očakávajú jeho zjavenie. Osobné pokyny9 Poponáhľaj sa čím skôr prísť ku mne. 10 Démas ma totiž opus­til, lebo si za­miloval ten­to svet, a od­išiel do Tesaloniky, Kres­cent do Galácie, Títus do Dal­mácie. 11 Iba Lukáš je so mnou. Vez­mi Mar­ka a pri­veď ho so sebou, pre­tože mi bude užitočný v službe. 12 Tychika som však po­slal do Efezu. 13 Keď prídeš, prines plášť, ktorý som nechal v Troade u Karpa. Prines aj knihy, naj­mä per­gameny. 14 Mnoho zla mi spôsobil kováč Alexan­der. Pán mu od­platí podľa jeho skut­kov. 15 Aj ty si dávaj naňho po­zor, lebo sa veľmi staval proti našim slovám. 16 Pri mojej pr­vej ob­rane ni­kto nebol pri mne, všet­ci ma opus­tili. Nech sa im to nezaráta. 17 Pán však stál pri mne a po­silňoval ma, aby som mohol v plnosti ohlasovať po­sols­tvo a aby ho počuli všet­ky národy. A bol som vy­tr­hnutý z tlamy leva. 18 Pán ma vy­trh­ne zo všet­kého zla a za­chráni ma pre svoje nebes­ké kráľov­stvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen. Záverečné pozdravy19 Po­zdrav Pri­sku a Ak­vilu i Onéziforovu rodinu. 20 Eras­tus zo­stal v Korinte, Trofima som však nechal chorého v Miléte. 21 Poponáhľaj sa prísť pred zimou. Po­zdravuje ťa Eubúlus a Pudens, Linus a Klau­dia i všet­ci bratia. 22 Pán nech je s tvojím duchom. Milosť s vami.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček