Ekumenický2. Timoteovi1

2. Timoteovi

Pozdrav1 Pavol, z Božej vôle apoštol Kris­ta Ježiša podľa pri­sľúbenia života v Ježišovi Kris­tovi, 2 milovanému dieťaťu Timotejovi. Milosť, milo­sr­den­stvo a po­koj od Boha Otca a Kris­ta Ježiša, nášho Pána. Vernosť evanjeliu3 Ďakujem Bohu, ktorému slúžim ako moji pred­kovia s čistým svedomím, keď ne­pres­taj­ne dňom i nocou vo svojich pros­bách pamätám na teba. 4 Keď si spomínam na tvoje sl­zy, túžim ťa vidieť, aby som bol na­pl­nený radosťou. 5 Pri­pomínam si tvoju úp­rim­nú vieru, akú mala už tvoja stará mama Lóis i tvoja mat­ka Euniké a ktorú máš, ako som pre­svedčený, aj ty. 6 Pre­to ti pri­pomínam, aby si roz­necoval oheň Božieho daru, ktorý si do­stal kladením mojich rúk. 7 Boh nám totiž nedal ducha ne­smelos­ti, ale Ducha sily, lás­ky a roz­vahy. 8 Nehan­bi sa teda za svedec­tvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale spolu so mnou znášaj utr­penie za evan­jelium, po­silňovaný Božou mocou. 9 Boh nás za­chránil a po­volal nás svätým po­volaním, nie podľa našich skut­kov, ale podľa svoj­ho vlast­ného roz­hod­nutia a milos­ti, ktorú nám dal v Ježišovi Kris­tovi pred vek­mi. 10 Táto milosť sa teraz stala známou zjavením nášho Spasiteľa Ježiša Kris­ta; on od­stránil sm­rť a svojím evan­jeli­om vy­viedol na svet­lo život a ne­porušiteľnosť. 11 Ja som bol ustanovený za hlásateľa, apoštola a učiteľa toh­to evan­jelia. 12 Pre­to aj toto tr­pím, ale nehan­bím sa, veď viem, komu som uveril, a som pre­svedčený, že on má moc za­chovať, čo mi bolo zverené až do onoho dňa. 13 Ako vzor zdravých rečí maj to, čo si počul odo mňa vo viere a lás­ke v Ježišovi Kris­tovi. 14 Po­mocou Ducha Svätého, ktorý pre­býva v nás, za­chovávaj to dob­ré, čo ti bolo zverené. 15 Vieš, že sa odo mňa od­vrátili všet­ci, čo sú v Ázii, medzi nimi Fygelus a Her­mogenés. 16 Kiež Boh pre­ukáže milo­sr­den­stvo Onéziforov­mu domu, lebo ma mnohok­rát po­tešil a nehan­bil sa za moje okovy, 17 no keď prišiel do Ríma, usilov­ne ma hľadal a aj ma našiel. 18 Kiež mu Pán dá, aby u neho našiel milo­sr­den­stvo v onen deň. Ty vieš naj­lepšie, koľké služby mi pre­ukázal v Efeze.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček