Ekumenický2. Timoteovi3,7

2. Timoteovi 3:7

ktoré sa stále učia, a ni­kdy ne­môžu spoz­nať prav­du.


Verš v kontexte

6 Nie­ktorí spomedzi nich totiž vnikajú do domov a pod­maňujú si ľah­ké ženy, obťažené hriech­mi a zmietané roz­ličnými žiadosťami, 7 ktoré sa stále učia, a ni­kdy ne­môžu spoz­nať prav­du. 8 Ako sa Jan­nés a Jam­brés po­stavili proti Mojžišovi, tak sa aj títo ľudia protivia prav­de. Sú to ľudia so skazenou mysľou a ne­o­svedčení vo viere.

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

7 ktoré sa vždyc­ky učia, ale ni­kdy ne­môžu prij­sť k po­znaniu prav­dy.

Evanjelický

7 stále sa učia, ale ni­kdy ne­môžu dôj­sť k po­znaniu prav­dy.

Ekumenický

7 ktoré sa stále učia, a ni­kdy ne­môžu spoz­nať prav­du.

Bible21

7 které se pořád chtějí učit, ale nikdy ne­mo­hou do­jít k po­znání prav­dy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček