Ekumenický2. Timoteovi3,11

2. Timoteovi 3:11

moje prena­sledovania, utr­penia, ktoré ma pos­tih­li v Antiochii, Ikóniu, Lys­tre. Koľko prena­sledovaní som zniesol! A zo všet­kých ma Pán vy­tr­hol.


Verš v kontexte

10 Ty si však dô­sled­ne na­sledoval moje učenie, správanie, pred­sav­zatie, vieru, tr­pez­livosť, lás­ku, vy­trvalosť, 11 moje prena­sledovania, utr­penia, ktoré ma pos­tih­li v Antiochii, Ikóniu, Lys­tre. Koľko prena­sledovaní som zniesol! A zo všet­kých ma Pán vy­tr­hol. 12 A všet­ci, čo chcú žiť zbožne v Ježišovi Kris­tovi, budú prena­sledovaní.

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

11 moje prenasledovania, utr­penia, aké ma stih­ly v An­ti­ochii, v Ikoniu, v Lys­tre, ktoré prena­sledovania som zniesol, a zo všet­kých ma vy­tr­hol Pán.

Evanjelický

11 v prena­sledovaniach a utr­peniach, ktoré ma pos­tih­li v An­tióchii, Ikónii a Lys­tre. Čo to boli za prena­sledovania, ktoré som znášal! A zo všet­kých ma Pán vy­tr­hol.

Ekumenický

11 moje prena­sledovania, utr­penia, ktoré ma pos­tih­li v Antiochii, Ikóniu, Lys­tre. Koľko prena­sledovaní som zniesol! A zo všet­kých ma Pán vy­tr­hol.

Bible21

11 Po­znal jsi pronásledování a utrpení, která mě po­tka­la v An­ti­o­chii, v Iko­niu a v Lystře. Jaká pronásledování jsem přestál! Pán mě ale ze všech vy­svo­bo­dil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček