Ekumenický2. Timoteovi3,16

2. Timoteovi 3:16

Celé Pís­mo je Bohom vnuk­nuté a užitočné na učenie, kar­hanie, náp­ravu a výchovu v spravodlivosti,


Verš v kontexte

15 a pre­tože od det­stva po­znáš sväté Pís­ma, ktoré ti môžu dať múd­rosť na spásu, a to vierou v Ježiša Kris­ta. 16 Celé Pís­mo je Bohom vnuk­nuté a užitočné na učenie, kar­hanie, náp­ravu a výchovu v spravodlivosti, 17 aby Boží človek bol do­konalý a pri­pravený na každé dob­ré dielo.

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

16 Každé pís­mo, vdýc­hnuté Bohom, je aj užitočné na vy­nau­čovanie, kar­hanie, na­právanie, na výchov­né káz­nenie v spraved­livos­ti,

Evanjelický

16 Každé pís­mo, vdýc­hnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, kar­hať, na­pravovať a vy­chovávať v spravod­livos­ti,

Ekumenický

16 Celé Pís­mo je Bohom vnuk­nuté a užitočné na učenie, kar­hanie, náp­ravu a výchovu v spravodlivosti,

Bible21

16 Veškeré Písmo je vdech­nuté Bo­hem a je nanej­výš uži­tečné. Vy­učuje nás a usvědčuje, na­pravuje a vy­chovává ve sprave­dlnosti,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček