Ekumenický2. Timoteovi3,10

2. Timoteovi 3:10

Ty si však dô­sled­ne na­sledoval moje učenie, správanie, pred­sav­zatie, vieru, tr­pez­livosť, lás­ku, vy­trvalosť,


Verš v kontexte

9 Ale s ich ús­pech­mi je už koniec, lebo ich nerozum­nosť sa stane zjav­nou všet­kým, ako sa stala aj nerozum­nosť tam­tých dvoch. 10 Ty si však dô­sled­ne na­sledoval moje učenie, správanie, pred­sav­zatie, vieru, tr­pez­livosť, lás­ku, vy­trvalosť, 11 moje prena­sledovania, utr­penia, ktoré ma pos­tih­li v Antiochii, Ikóniu, Lys­tre. Koľko prena­sledovaní som zniesol! A zo všet­kých ma Pán vy­tr­hol.

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

10 Ale ty si na­sledoval moje učenie, môj spôsob života, úmysel, moju vieru, zhovievavosť, lás­ku, tr­pez­livosť,

Evanjelický

10 Ty si však mňa na­sledoval v učení a správaní, v úmys­loch a ver­nos­ti, v zhovievavos­ti, lás­ke a tr­pez­livos­ti,

Ekumenický

10 Ty si však dô­sled­ne na­sledoval moje učenie, správanie, pred­sav­zatie, vieru, tr­pez­livosť, lás­ku, vy­trvalosť,

Bible21

10 Ty sis však osvo­jil mé učení, můj způsob živo­ta, můj záměr, mou ví­ru, trpě­livost, lás­ku a vy­trva­lost.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček