Bible21Židům1

Židům

1 Mno­hokrát a mno­ha způso­by mlu­vil kdy­si Bůh k ot­cům skrze pro­roky, 2 ale v těch­to po­sledních dnech mlu­vil k nám skrze svého Sy­na, je­hož us­tanovil dě­dicem vše­ho a skrze něhož stvořil ce­lý svět. 3 On je ja­sem jeho slávy a vy­jádřením jeho pod­sta­ty; svým mo­cným slovem nese vše, co je. On se po­sta­ral o očištění hříchů a po­té use­dl po pravici Ve­lebnosti na výsos­tech. Vznešenější než andělé4 Ten­to Syn o to­lik převy­šuje an­děly, oč vznešenějšího jmé­na se mu do­stalo. 5 Vž­dyť které­mu z an­dělů Bůh kdy řekl: „Ty jsi můj Syn, já jsem ode dneška Ot­cem tvým“? A znovu: „Já jemu budu ot­ce­ma on mi bude Synem.“ 6 A znovu, když přivádí Prvo­ro­zeného na svět, říká: „Klanějte se mu všich­ni Boží andělé!“ 7 O an­dělech sice říká: „Ze svých po­s­lů činí vichry, ze svých služebníků plameny,“ 8 ale o Synu říká: „Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo sprave­dlnosti je žezlo vlá­dy tvé. 9 Mi­lu­ješ sprave­dlnost a zlo nenávidíš; to pro­to tě Bůh, tvůj Bůh, po­mazalo­le­jem ra­dosti nad spo­lečníky tvé.“ 10 A dále: „Na počátku jsi, Pane, zemi založil, dílem tvých ru­kou jsou ne­besa. 11 Ona po­mi­nou, ty bu­deš vždy, všechna se jako ša­ty obnosí. 12 Svi­neš je jako plášťa jako rou­cho bu­dou změněna, ty však jsi ten­týž – tvá lé­ta neskončí!“ 13 A které­mu z an­dělů kdy řekl: „Seď po mé pravici, než ti tvé ne­přá­te­le k no­hám po­ložím“? 14 An­dělé jsou ovšem pouzí služebníci, du­chové po­sílaní sloužit těm, ji­mž se má do­stat spásy.

Bible21Židům1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček