Bible21Židům2

Židům

Co je člověk?1 Pro­to se mu­sí­me tím peč­livě­ji držet to­ho, co jsme slyše­li, a nene­chat se prou­dem unášet pryč. 2 Jest­liže už slovo, které zvěstova­li an­dělé, bylo závazné, takže každý přestu­pek a každou ne­po­s­lušnost sti­hl sprave­dlivý trest, 3 jak bychom tedy unik­li my, kdybychom opo­míje­li ta­kovéto spa­sení? Na počátku je zvěstoval sám Pán a nám je po­tvr­di­li ti, kteří jej slý­cha­li, 4 což Bůh pod­le své vůle zároveň do­svědčoval zna­mení­mi a divy, různý­mi zá­zra­ky a udílením Du­cha svatého. 5 Ten bu­dou­cí svět, o němž mluví­me, Bůh ne­svěřil an­dělům. 6 Písmo na jednom místě prohlašuje: „Co je člověk, že na něj pamatuješ, co je lid­ský tvor, že tě za­jímá? 7 O málo nižším než an­děly jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi ko­ru­noval jej, 8 k jeho no­hám jsi složil vše.“ Když tedy vše po­ložil do jeho mo­ci, ne­zbylo nic, co by mu ne­pod­dal. Teď ovšem ještě ne­vi­dí­me, že by vše bylo v jeho mo­ci. 9 Vi­dí­me ale Ježíše – který se stal o málo nižším než an­dělé – jak je nyní pro utrpení smrti ko­ru­nován slávou a ctí, ne­boť z Boží mi­losti za­ku­sil smrt za nás za všech­ny. Kristovi sourozenci10 Ten, pro něhož a skrze něhož je všech­no, se to­tiž roz­ho­dl přivést mno­ho synů do slávy, a tak po­važoval za vhodné přivést původ­ce je­jich spa­sení k cí­li skrze utrpení. 11 Ten, který po­svěcuje, i ti, kteří jsou po­svěcováni, jsou to­tiž všich­ni z jedno­ho Ot­ce. Pro­to se ne­stydí na­zývat je svý­mi sou­ro­zen­ci, 12 když říká: „Svým bra­trům budu zvěstovat tvé jméno, uprostřed shro­máždění tě budu velebit.“ 13 Jin­de říká: „Já na něj budu spoléhat,“ a pokračuje: „Hle, já a dě­ti, které mi dal Bůh.“ 14 A pro­tože dě­ti jsou si příbuzné tělem a krví, právě tak se i on stal člověkem, aby svou smr­tí zlo­mil moc to­ho, který měl moc smrti (to jest ďáb­la), 15 a osvo­bo­dil ty, které strach ze smrti po ce­lý život držel v ot­ro­ctví. 16 Ne­ujímá se pře­ce an­dělů, ale Abraha­mova se­mene se ujímá. 17 Pro­to se mu­sel ve všem při­podobnit svým sou­ro­zen­cům, aby se před Bo­hem stal je­jich mi­lo­srdným a věrným ve­leknězem a mohl vy­ko­nat oběť smíření za hří­chy li­du. 18 Pro­tože sám trpěl ve svých zkouškách, může teď po­mo­ci těm, kdo pro­cházejí zkouš­ka­mi.

Bible21Židům2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček