Bible21Filemonovi1

Filemonovi

1 Pavel, vězeň Ježíše Krista, a bra­tr Ti­mo­te­u­sFi­le­mo­novi, naše­mu mi­lé­mu pří­te­li a spo­lu­pracovníku, 2 se­stře Apfii, naše­mu spo­lu­bo­jovníku Archi­po­vi i církvi ve tvém do­mě: 3 Mi­lost vám a pokoj od Bo­ha, naše­ho Ot­ce, a od Pá­na Ježíše Krista. Štědrost víry4 Kdyko­li tě zmiňu­ji ve svých mod­lit­bách, dě­ku­ji své­mu Bo­hu, 5 ne­boť se do­slýchám o tvé víře v Pá­na Ježíše a lás­ce ke všem svatým. 6 Mod­lím se, aby se sdílení tvé ví­ry na­plno pro­jevi­lo díky po­znání vše­ho dob­rého, co má­me v Kri­stu. 7 Tvá lás­ka nám přináší ve­likou ra­dost a po­vzbu­zení, bratře, ne­boť jsi po­těšil srd­ce svatých. Prosba za Onezima8 Pro­to ačko­li bych ti mohl v Kri­stu směle přikázat, co se patří, 9 pro lás­ku radě­ji pro­sím – já Pavel, už stařec a teď také vězeň Krista Ježíše. 10 Pro­sím tě ohledně svého sy­na, je­hož jsem zplo­dil ve vězení, One­zi­ma, 11 který ti kdy­si ne­byl pro­spěšný, ale nyní je vel­mi pro­spěšný to­bě i mně. 12 Po­sílám ti ho zpět jako své vlastní srd­ce. 13 Chtěl jsem si ho ne­chat u se­be, aby mi v mém vězení pro evange­li­um sloužil místo te­be, 14 ale ne­ch­těl jsem nic udělat bez tvého vědo­mí, aby tvůj dob­rý sku­tek ne­byl vy­nu­cený, ale dob­rovolný. 15 Snad pro­to ti byl načas vzdálen, abys ho při­jal navž­dy – 16 ne již jako ot­roka, ale jako něko­ho, kdo je více než ot­rok, a sice mi­lovaný bra­tr. Je mi ob­zvlášť drahý, a čím spíše to­bě, ať už v lid­ském smys­lu nebo v Pánu. 17 Máš-li mě za spo­lečníka, při­jmi ho jako mne. 18 Pokud ti způso­bil něja­kou ško­du nebo něco dluží, přič­ti to mně. 19 TOTO PÍŠU JÁ PAVEL SVOU VLASTNÍ RU­KOU: JÁ TO ZA­PLATÍM! Snad ti ne­mu­sím připo­mínat, že mi dlužíš i sám se­be. 20 Nuže, bratře, ať z tebe mám v Pánu uži­tek i já; po­těš mé srd­ce v Pánu. 21 Píšu ti v jisto­tě o tvé po­s­lušnosti a vím, že uděláš více, než žádám. 22 A ještě něco – připrav pro mě pokoj. Doufám to­tiž, že se k vám díky vašim mod­lit­bám budu moci vrá­tit. 23 Pozdravuje tě Epafras, můj spo­luvězeň v Kri­stu Ježíši, 24 a moji spo­lu­pracovníci Ma­rek, Ari­star­chos, Dé­mas a Lukáš. 25 Mi­lost Pá­na Ježíše Krista s vaším du­chem.

Bible21Filemonovi1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček