Bible21Židům5

Židům

1 Každý ve­lekněz bývá vy­bírán z li­dí, aby jako je­jich zástup­ce přinášel Bohu dary a obě­ti za je­jich hří­chy. 2 Dove­de být shovívavý k ne­vědo­mým a zblou­di­lým – vž­dyť i on sám pod­léhá sla­bosti, 3 a pro­to mu­sí obětovat nejen za hří­chy li­du, ale i za vlastní. 4 Tuto čest si nikdo nemůže přivlastnit, ale mu­sí ho po­vo­lat Bůh tak jako Áro­na. 5 Právě tak si ani Kri­stus ne­přivlastnil slávu ve­lekněze, ale dal mu ji Ten, který mu řekl: „Ty jsi můj Syn, já jsem ode dneška Ot­cem tvým.“ 6 A jak říká zase jinde: „Jsi knězem navěky­pod­le řá­du Melchisedechova.“ 7 On za svého po­zem­ského živo­ta přinášel s hla­si­tým křikem a slza­mi mod­lit­by a pros­by To­mu, který ho mohl uchránit před smr­tí, a ve své úzkosti byl vy­s­lyšen. 8 Ačko­li byl Boží Syn, naučil se z to­ho, co vy­trpěl, po­s­lušnosti. 9 Jakmi­le do­sáhl cíle, stal se pro všech­ny, kdo jej po­s­lou­chají, původ­cem věčného spa­sení, 10 když ho Bůh jmenoval ve­leknězem pod­le Mel­chise­de­chova řá­du. Směřujme k dospělosti11 Mě­li bychom o něm ještě mno­ho co říci, ale je to těžké vy­světlovat, pro­tože jste líní na­s­lou­chat. 12 Po ta­kové době už bys­te sami mě­li být uči­te­li, ale po­tře­bujete, aby vám někdo znovu vy­světloval základní prav­dy Božího slova. Jsou z vás ko­jen­ci – po­tře­bujete mléko, a ne hutný pokrm. 13 Kdoko­li se živí mlékem, pro­tože ne­přivy­kl slovu sprave­dlnosti, je ještě ne­mluvně. 14 Hutný pokrm je ale pro do­spělé, to jest pro ty, kdo mají smys­ly zkušeností vy­cvičené k ro­ze­z­nání dob­rého a zlého.

Bible21Židům5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček