Bible21Židům13

Židům

Žijte v lásce1 Bra­tr­ská lás­ka ať zůstává. 2 Ne­za­po­mínej­te na po­hostinnost – díky ní něk­teří ne­vědomky hosti­li an­děly! 3 Pa­ma­tuj­te na vězně, jako bys­te byli ve vězení s ni­mi; pa­ma­tuj­te na trpící jako ti, kdo také mají tělo. 4 Manžel­ství ať si všich­ni váží a manžel­ské lože ať je bez po­skvr­ny, vž­dyť smilníky a cizo­ložníky čeká Boží soud. 5 Veď­te ne­zištný život a buď­te spoko­jeni s tím, co má­te. Vž­dyť on řekl: „Nikdy tě ne­opustí­ma nikdy nenechám,“ 6 takže může­me vy­znat s důvěrou: „Hospodin je můj za­stán­ce, ne­bu­du se bát. Co by mi mohl člověk udělat?“ 7 Pa­ma­tuj­te na své vůd­ce, kteří vám pře­dloži­li Boží slovo; vší­mej­te si výsledku je­jich živo­ta a ber­te si příklad z je­jich ví­ry. 8 Ježíš Kri­stus je ten­týž vče­ra, dnes i na věky. 9 Nenech­te se unášet vše­li­jakým po­divným učením. Je lepší po­si­lovat své srd­ce mi­lostí než pokr­my, které svým stou­pen­cům ni­jak ne­po­moh­ly. 10 Má­me ol­tář, z něhož ne­mají právo jíst ti, kdo slouží stánku. 11 Tě­la zvířat, je­jichž krev přináší ve­lekněz do nej­světější sva­tyně jako oběť za hřích, bývají pále­na venku za sta­ny. 12 Pro­to také Ježíš trpěl venku za branou, aby po­svě­til lid svou vlastní krví. 13 Vy­jdě­me tedy k ně­mu ven za sta­ny a ne­s­me jeho po­tu­pu, 14 ne­boť zde nemá­me trvalé město, ale touží­me po tom bu­dou­cím. 15 Skrze něj ne­u­stále přinášej­me Bohu oběť chvály, to­tiž ovo­ce rtů, vy­znávajících jeho jméno. 16 Ne­za­po­mínej­te ovšem na dob­ročinnost a štěd­rost, ne­boť ta­kové obě­ti jsou Bohu příjemné. 17 Po­s­lou­chej­te ty, kteří vás vedou, a buď­te pod­dajní; bdí to­tiž nad vaši­mi živo­ty jako ti, kdo bu­dou mu­set složit úč­ty. Ať to mo­hou dělat s ra­dostí, a ne s naříkáním – to by vám pře­ce ne­bylo pro­spěšné. Bůh pokoje18 Mod­lete se za nás. Jsme si jis­tí, že má­me čis­té svědo­mí, ne­boť se za všech okolností snaží­me jednat správně. 19 Ve­lice vás tedy pro­sím o mod­lit­by, abych se k vám mohl co nejdříve vrá­tit. 20 Bůh poko­je, který pro krev věčné smlou­vy vzkřísil z mrt­vých naše­ho Pá­na Ježíše, toho ve­likého Pastýře ov­cí, 21 kéž vás opatří vším dob­rým, abys­te ko­na­li jeho vů­li, a působí v nás, co je v jeho očích příjemné, skrze Ježíše Krista, je­muž buď sláva na věky věků. Amen. 22 Pro­sím vás, bratři, při­jmě­te toto slovo po­vzbu­zení; vž­dyť jsem vám na­psal jen krát­ce. 23 Věz­te, že náš bra­tr Ti­mo­te­us už je pro­puštěn. Při­jde-li br­zy, navštívím vás s ním. 24 Pozdrav­te všech­ny, kteří vás vedou, i všech­ny svaté. Pozdravují vás bratři z Itá­lie. 25 Mi­lost s vá­mi vše­mi.

Bible21Židům13

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček