Bible21Židům3

Židům

Věrnější než Mojžíš1 A pro­to, moji svatí bratři, spo­lečníci v ne­bes­kém po­vo­lání, hleď­te na apošto­la a ve­lekněze naše­ho vy­znání, Ježíše, 2 který byl věrný To­mu, jenž ho us­tanovil, tak jako Mo­jžíš byl věrný v ce­lém Božím do­mě. 3 On si ovšem za­s­louží větší slávu než Mo­jžíš, tak jako má větší čest stavi­tel než sám dům. 4 Každý dům pře­ce někdo po­stavil a stavi­te­lem vše­ho je Bůh. 5 Ano, Mo­jžíš byl jako služebník věrný v ce­lém Božím do­mě, aby do­svědčil to, co mělo být řečeno pozdě­ji, 6 ale Kri­stus byl ja­kožto Syn věrný nad svým do­mem. A jeho dům jsme my, pokud si udrží­me tu smělou důvě­ru a hrdou na­dě­ji. Nebuďte zatvrzelí7 Pro­to, jak říká Duch svatý: „Dnes, když ho us­lyší­te mlu­vit, 8 ne­buď­te zatvrze­lí jako teh­dy při vzpouře, v den pokušení na pouš­ti. 9 Vaši ot­cové mě dráž­di­li a pokouše­li – co umím, vi­dě­li po čtyřicet let! 10 Roz­trpčen tím poko­lením jsem teh­dy řekl: Srdce těch li­dí jen stále bloudí, mé ces­ty vůbec ne­znají. 11 Rozhněván jsem tenkrát odpřisáhl: Do mého odpočinku nikdy nevkročí!“ 12 Dávej­te po­zor, bratři, aby někdo z vás neměl zlé a ne­věrné srd­ce, které by se od­vrace­lo od živého Bo­ha. 13 Radě­ji se navzájem denně po­vzbu­zuj­te, dokud ještě platí ono „Dne­s“ , aby se někdo z vás ne­dal okla­mat hří­chem a zatvr­dit. 14 Jsme pře­ce Kri­stový­mi spo­lečníky – pokud si tu počá­teční jisto­tu ne­o­chvějně udrží­me až do kon­ce. 15 Jak říká: „Dnes, když ho us­lyší­te mluvit, nebuďte zatvrze­lí jako teh­dy při vzpouře.“ 16 Kdo se však vzbouřil, i když ho slyšel mlu­vit – ne­by­li to snad všich­ni, kdo s Mo­jžíšem vy­š­li z Egyp­ta? 17 Kdo jej roz­trpčoval po ce­lých čtyřicet let? Kdo jiný než ti hříšníci, je­jichž tě­la padla na pouš­ti? 18 A komu odpřisáhl, že ne­vkročí do jeho odpočinku? Pře­ce těm, kdo odmíta­li po­s­lech­nout! 19 Vi­dí­me te­dy, že ne­moh­li vejít kvů­li ne­věře.

Bible21Židům3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček