Bible21Daniel12

Daniel

Vytrvej až do konce1 „V tom ča­se po­vstane Michael, veliký kníže a tvého lidu ochránce. Čas soužení teh­dy nastane, jaké do­sud ne­bylo od chvíle, kdy se sta­li národem. V tom ča­se bude tvůj lid za­chráněn – každý, kdo je za­psán ve knize. 2 Teh­dy se pro­budí mnozí, kdo v pra­chu země spí. Jedni k věčné­mu životu, jiní k hanbě, pro věčnou výstrahu. 3 Moud­ří bu­dou zářit ja­sem oblohy;ti, kteří mno­hé k sprave­dlnosti přivádí, budou jak hvěz­dy navž­dy, navěky! 4 Ty Danie­li, však ta slova za­chovej v tajnosti a za­pečeť tu kni­hu pro po­slední čas. Mno­zí bu­dou pro­cházet sem a tam a po­znání se rozroste.“ 5 Já Daniel jsem pak spatřil další dva muže – je­den stál na tom­to bře­hu ře­ky a druhý na pro­tějším. 6 Ten se ze­ptal muže oděného plátnem, sto­jícího nad hla­di­nou ře­ky: „Jak dlouho to po­trvá? Kdy už ty hrů­zy skončí?“ 7 Teh­dy ten muž oděný plátnem, sto­jící nad hla­di­nou ře­ky, zve­dl svou pravici i levici k nebi a slyšel jsem, jak přísahá při Věčně živém: „Po ča­su a ča­sech a po­lovině ča­su, až se dovrší útlak svatého li­du, teh­dy toto vše skončí.“ 8 Já jsem však to­mu, co jsem slyšel, ne­ro­zuměl. Pro­to jsem se ze­ptal: „Jak to všech­no do­padne, můj pane?“ 9 „­Mu­síš jít, Danieli,“ od­po­věděl mi. „­Ta slova zůstanou tajem­stvím za­pečetěným pro po­slední čas. 10 Mno­zí bu­dou čištěni, běleni a tříbeni. Zlí li­dé bu­dou i na­dále zlí a nikdo z nich ne­po­ro­zumí. Moud­ří však po­ro­zumějí. 11 Od zrušení každo­denní obě­ti a vztyčení otřes­né ohavnosti uplyne 1 290 dnů. 12 Blaze to­mu, kdo trpě­livě přečká 1 335 dnů. 13 Ty však vy­trvej až do kon­ce. Po­tom odpoči­neš, ale v po­slední den vstaneš, abys při­jal odplatu.“

Bible21Daniel12

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček