RoháčekSofoniáš1

Sofoniáš

Ohlásenie pomsty Božej zemi Júdovej.1 Slovo Hos­podinovo, ktoré sa stalo k Sofoniášovi, synovi Kúšiho, syna Gedaliáša, syna Amariáša, syna Ezechiášov­ho, za dní Joziáša, syna Amonov­ho, jud­ského kráľa. 2 Od­pratať, áno, od­pracem všet­ko s po­vr­chu zeme, hovorí Hos­podin. 3 Od­pracem človeka i hovädo, od­pracem nebes­ké vtác­tvo i mor­ské ryby i po­horšenia spolu s bez­božník­mi a vy­plienim človeka s po­vr­chu zeme, hovorí Hos­podin. 4 A vy­striem svoju ruku na Júdu i na všet­kých obyvateľov Jeruzalema a vy­plienim z tohoto mies­ta ostatok Bála, meno kňazov sln­ka s inými kňazmi, 5 i tých, ktorí a klaňajú na po­strešiach nebes­kému voj­sku, i tých, ktorí sa klaňajú Hos­podinovi, ktorí pri­sahajú na neho, a ktorí pri­sahajú na svoj­ho kráľa, Molocha, 6 i tých, ktorí od­chádzajú zpät, aby ne­na­sledovali Hos­podina, a ktorí nehľadajú Hos­podina ani sa ne­pýtajú po ňom. 7 Mlč pred tvárou Pána Hos­podina, lebo je blíz­ko deň Hos­podinov, lebo Hos­podin pri­pravil bit­nú obeť, po­svätil svojich po­volaných. 8 A stane sa v deň bit­nej obeti Hos­podinovej, že navštívim nep­rávosť na kniežatách i na synoch kráľových i na všet­kých tých, ktorí si obliekajú rúcho cudzozem­ca. 9 A navštívim nep­rávosť na každom, kto vy­skakuje na prah, toho dňa, na tých, ktorí na­plňujú dom svojich pánov ukrut­nosťou a lsťou. 10 A po­vs­tane toho dňa, hovorí Hos­podin, hlas kriku od Ryb­nej brány a kvílenie od druhej strany, a bude veľké skrúšenie od brehov. 11 Kvíľte, obyvatelia mažiara, lebo bude zničený a tak zamĺkne všetok ľud kramára; vy­plienení budú všet­ci ob­tiažení strieb­rom. 12 A stane sa toho času, že prehľadám Jeruzalem s lam­pášami a navštívim nep­rávosť na mužoch, ktorí sedia skrčení na svojich kvas­niciach, ktorí hovoria vo svojom srd­ci: Hos­podin neučiní ani dobrého ani neučiní zlého. 13 Ale ich majetok bude na roz­chvat a ich domy budú ob­rátené na strašnú púšť. Lebo staväjú domy, ale nebudú bývať v nich, a sadia vinice, ale nebudú piť ich vína. Hospodinov deň hnevu.14 Blíz­ko je deň Hos­podinov, veľký, blíz­ko a p­rij­de veľmi rých­le. Čujte, hlas dňa Hos­podinov­ho! Hor­ko tam bude kričať hr­dina. 15 Ten deň bude dňom prch­kého hnevu, dňom úz­kos­ti a súženia, dňom búr­ky a pus­tošenia, dňom tmy a hus­tého mraku, dňom ob­laku a mrákavy, 16 dňom trúby a sur­my proti ohradeným mes­tám a proti vy­sokým uhlom. 17 A sov­riem človeka úz­kosťou, a budú chodiť ako slepí, pre­tože hrešili p­roti Hospodinovi, a ich krv bude vy­liata jako prach, a ich telá budú jako laj­ná. 18 Ani ich strieb­ro ani ich zlato nebude ich môcť vy­trh­núť v deň prch­kého hnevu Hos­podinov­ho, a ohňom jeho žiar­livos­ti bude strávená celá zem, pre­tože koniec, ale hroz­ný, učiní všet­kým obyvateľom zeme.

RoháčekSofoniáš1