RoháčekSofoniáš1,18

Sofoniáš 1:18

Ani ich strieb­ro ani ich zlato nebude ich môcť vy­trh­núť v deň prch­kého hnevu Hos­podinov­ho, a ohňom jeho žiar­livos­ti bude strávená celá zem, pre­tože koniec, ale hroz­ný, učiní všet­kým obyvateľom zeme.


Verš v kontexte

16 dňom trúby a sur­my proti ohradeným mes­tám a proti vy­sokým uhlom. 17 A sov­riem človeka úz­kosťou, a budú chodiť ako slepí, pre­tože hrešili p­roti Hospodinovi, a ich krv bude vy­liata jako prach, a ich telá budú jako laj­ná. 18 Ani ich strieb­ro ani ich zlato nebude ich môcť vy­trh­núť v deň prch­kého hnevu Hos­podinov­ho, a ohňom jeho žiar­livos­ti bude strávená celá zem, pre­tože koniec, ale hroz­ný, učiní všet­kým obyvateľom zeme.

späť na Sofoniáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 Ani ich strieb­ro ani ich zlato nebude ich môcť vy­trh­núť v deň prch­kého hnevu Hos­podinov­ho, a ohňom jeho žiar­livos­ti bude strávená celá zem, pre­tože koniec, ale hroz­ný, učiní všet­kým obyvateľom zeme.

Evanjelický

18 Ani ich strieb­ro a zlato ich nebude môcť za­chrániť. V deň prch­kos­ti Hos­podinovej v plameňoch Jeho žiar­livos­ti celá zem bude strávená. Lebo ú­pl­ný a náh­ly koniec pri­praví všet­kým obyvateľom zeme.

Ekumenický

18 Ani ich strieb­ro ani zlato ich nebude môcť za­chrániť v deň Hos­podinov­ho hnevu. Jeho oh­nivá žiar­livosť strávi celú zem; rých­ly a ú­pl­ný koniec iste spôsobí všet­kým obyvateľom na zemi.

Bible21

18 Je­jich stříbro a zla­to je ne­zachránív den Hos­po­di­nova zuření, až pla­men jeho hor­lenípo­hl­tí ce­lou zemi. Ano, skon­cuje, a to rychle, se vše­mi obyva­te­li země!